Pelastuslautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ylipalomiehen virkanimikkeen muuttaminen palomiehen viraksi

VAKEDno-2023-3594

Perustelut

Asian valmistelija: pelastuspäällikkö Jorma Alho

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ylipalomiehen virka on vapautunut viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.  

Tarvetta ylipalomiehen viroille ei ole, joten on tarkoituksenmukaista muuttaa ne palomiehen viroiksi.  Nykyisin palomiehen ja ylipalomiehen tehtävät, tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusehdot ovat samat.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaan pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää pelastuslaitoksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkojen kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeiden muuttamisesta.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

  1. muuttaa ylipalomiehen virkanimikkeen palomiehen viraksi ja
  2. todeta, että palomiehen virkanimikkeen kelpoisuusehtona on pelastuslainsäädännön edellyttämä kelpoisuus miehistövirkaan (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 6 §) sekä C-luokan voimassa oleva ajokortti.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi