Pelastuslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma luonnoksen esittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle

VAKEDno-2023-3233

Perustelut

Asian valmistelijat: pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, apulaispelastusjohtaja Jussi Rahikainen ja talouspäällikkö Henna Sandvik 

 

Talousarvion lähtökohdat 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta solmitussa hyvinvointialueiden yhteistoimintasopimuksessa todetaan, että pelastuslautakunta valmistelee pelastuslaitoksen talousarvion ja toimintasuunnitelmaesityksen Vantaan ja Keravan aluehallitukselle kuultuaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta.  

 

Liitteenä olevassa talousarviossa ja alustavassa toimintasuunnitelmassa on huomioitu toimintaympäristön keskeiset haasteet ja strategiset painopisteet taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026 sekä keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle 2024. Lisäksi alustavaan toimintasuunnitelmaan on kirjattu vuoden 2024 sitova tavoite sekä pelastuslaitoksen toiminnan keskeiset seurantamittarit. 

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja antaa talousarvioesityksensä 24.10.2023. Aluehallitus antaa esityksensä 28.11.2023 ja aluevaltuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 12.12.2023. 

 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on huomioida toimintaympäristön muutoksesta sekä palvelutarpeessa tulevat muutosvaatimukset.  

 

Talousarvio muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, pelastustoimesta, ensihoidosta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavista palveluista. 

 

Pelastustoimen talousarvion muutokset vuoteen 2023 verrattuna 

 

Suurin vaikutus talousarvioon on kunta- ja hyvinvointialan sopimuskorotuksilla. Vuoden 2023 palkankorotuksia ei pystytty täysimääräisesti ennakoimaan syksyllä 2022. Palkat nousevat tänä vuonna 4,1 %, joka on huomioitu siten, että henkilöstökulujen pohjalukuna on käytetty TA2023 olleen 20,54 M€ sijasta henkilöstökulujen ennustetta 21,66 M€. Lisäksi on otettu huomioon Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella keväällä käyttöön otetun kutsurahan vaikutukset. Vuoden 2024 talousarviossa pelastustoimen henkilöstökuluihin on laskettu 4,0 % sopimuskorotusten vaikutus. 

 

Seuraavaksi merkittävimmät muutokset liittyvät ajoneuvokaluston hankintaan. Investointisuunnitelman mukaisesti vuonna 2024 uusitaan 22 henkilöautoa, josta muodostuu 300 000 € kustannus. Lisäksi tehdään 5 pelastusyksikön korvaushankinta, mikä lisää leasingkuluja 450 000 €. 

 

Henkilöstölisäyksiä kohdennetaan vuodelle 2024 ainoastaan 2 htv. Palomiesten osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasta ja tästä syystä 24 h työvuoroja muutetaan 8 h koulutuspäiviksi. Kahdelle palomiehen viran lisäyksellä paikataan edes osittain edellä mainitusta syystä aiheutuvaa palvelutuotannon henkilöstöpulaa. Kustannusvaikutus on 125 000 €. 

 

Kiinteistömenojen ennakoinnissa on epävarmuutta. Järjestelmistä ei ole vielä saatu kaikilta osin tietoa, minkä verran vuokrakustannukset ovat nousseet vuoden 2023 aikana - ja ovatko ne olleet suurempia mihin varauduttiin 2023 talousarviossa. Tässä vaiheessa varaudutaan 100 000 € ylitykseen, mutta tämä tieto päivittyy syksyn aikana. 

 

Viime keväänä käyttöön otetun Mäntsälän paviljongin laajennuksen kustannusvaikutus on 170 000 € ja se lisätään Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kuuluviin kiinteistömenoihin.  

 

Epävarmuutta aiheuttaa myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen konsernipalveluiden yleiskustannukset, vielä ei tiedetä niiden suuruutta vuodelle 2023, eikä sitä onko se suurempi mihin varauduttiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALOUSARVIOEHDOTUS 2024 

1.9.2023 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

  

  

v11 

Pelastustoimi 

  

  

  

  

  

  

1000 euroa 

TA 2023 + palkankorotukset 2023 + kutsuraha (ei sisällä kertaerää) 

TAE 2024 sis. muutokset PELASTUS 

TOIMINTATUOTOT 

31 995 

35 342 

Maksuosuudet 

30 975 

34 785 

Muut asiakastulot  

900 

500 

Muut tuotot 

120 

57 

TOIMINTAKULUT 

33 227 

35 342 

Henkilöstökulut  
(TA2023:ssa käytetty ennustetta) 

21 772 

22 483 

Palvelujen ostot 

3 795 

3 931 

Aineet tarvikkeet ja tavarat 

2 370 

2 706 

Muut toimintakulut 

5 290 

6 222 

TOIMINTAKATE 

-1 232 

0 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

59 

TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT. 

33 227 

35 342 

TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN 

0 

0 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

TILIKAUDEN TULOS 

0 

0 

 

Pelastustoimen toimintakulut ovat 35,3 M€ ja toimintatuotot 0,6 M€. Näin ollen pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2024 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 16,6 M€ ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 18,2 M€. Vuonna 2024 maksuosuudet muodostavat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti siten, että huomioidaan 90 %:lla pelastustoimen kapasiteetti ja 10 %:lla asukasluku. Kiinteistökustannukset kohdistuvat sille hyvinvointialueelle, missä kiinteistö sijaitsee. 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toteuttamat ensihoidon palvelut 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa HUS:lle ensihoitopalveluja sekä Vantaan ja Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. Pelastuslaitoksella on yhteensä 13 ympärivuorokautista ambulanssia sekä yksi kenttäjohtoyksikkö ja kaksi osan vuorokaudesta palvelua tarjoavaa ambulanssia sekä yksi tarvittaessa käyttöön otettava lisäyksikkö. Tähän mennessä käytyjen neuvotteluiden pohjalta ensihoidon toimintakulut ovat arviolta 15,5 M€ ja toimintatuotot 3,2 M€, jolloin HUS maksuosuus on arviolta 12,3 M€.  

 

Ensihoidon talousarvio tarkentuu hyvinvointialueiden ja erikoissairaanhoitopiirin neuvotteluissa syksyn aikana. 

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettavat palvelut 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa tukipalveluja koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Turvallisuus- ja varautumisyksikkö, neljä henkilötyövuotta, palvelee koko hyvinvointialuetta varautumisen lisäksi organisaatioturvallisuuden eri osa-alueilla. Lisäksi pelastuslaitoksen korjaamon resursseja on kohdennettu kaksi henkilötyövuotta SOTE-ajoneuvojen hallinnointiin. Näistä toiminnoista arvioidaan syntyvän 750 000 € kulut vuonna 2024. Lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tuotettaviin palveluihin on kohdennettu Peijaksen johtokeskuksen vuokra 360 000 €. Edellä mainitut kulut kohdistetaan täysimääräisesti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALOUSARVIOEHDOTUS 2024 

1.9.2023 

  

  

v11 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

  

  

  

  

  

  

  

1000 euroa 

TA 2023 + palkankorotukset 2023  
KUP YHTEENSÄ 

TAE 2024 sis. muutokset  
KUP YHTEENSÄ 

TAE 2024 sis. muutokset PELASTUS 

TAE 2024 sis. muutokset ENSIHOITO 

TAE 2024 sis. muutokset VAKEPALVELUT 

TOIMINTATUOTOT 

46 739 

52 028 

35 342 

15 545 

1 141 

Maksuosuudet 

40 789 

47 046 

34 785 

12 261 

Muut asiakastulot  

5 048 

3 702 

500 

3 202 

Muut tuotot 

902 

1 280 

57 

82 

1 141 

TOIMINTAKULUT 

47 836 

52 028 

35 342 

15 545 

1 141 

Henkilöstökulut  
(TA2023:ssa käytetty ennustetta) 

33 195 

34 885 

22 483 

11 855 

547 

Palvelujen ostot 

4 401 

4 619 

3 931 

636 

52 

Aineet tarvikkeet ja tavarat 

3 031 

3 900 

2 706 

1 038 

156 

Muut toimintakulut 

7 209 

8 623 

6 222 

2 015 

386 

TOIMINTAKATE 

-1 097 

0 

0 

0 

0 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

59 

TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHT. 

47 836 

52 028 

35 342 

15 545 

1 141 

TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN 

0 

0 

0 

0 

0 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

TILIKAUDEN TULOS 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

  1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma;
  2. lähettää talousarvio ja alustava toimintasuunnitelma luonnos lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lausunto pyydetään toimittamaan 26.9.2023 mennessä kirjaamo@vakehyva.fi otsikolla “Pelastuslaitoksen talousarvio 2024” ja
  3. tarkastaa pöytäkirja tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

 

Lausuntojen pohjalta valmistellaan esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvioksi 2024 ja alustavaksi toimintasuunnitelmaksi 3.10.2023 pelastuslautakunnan kokoukseen.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.