Pelastuslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnoksen esittely ja lähettäminen lausuntokierrokselle

VAKEDno-2023-3227

Perustelut

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 6 § perusteella aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tulee olla voimassa määräajan. Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti.

 

Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä ennen sen hyväksymistä aluehallintoviraston lausunto. Aluevaltuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle.

 

Sisäministeriön asetuksella on annettu tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista.

 

Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetään molempien hyvinvointialueiden pelastustoimen palveluista ja niiden kohdentamisesta. Palvelutasopäätös kattaa erikseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan sekä pelastustoimen viranomaisten vastuulla olevaan väestönsuojeluun varautumisen palvelut. Palvelut on suunniteltu siten, että ne toteutuvat yhdenvertaisesti koko toimialueella ja palveluiden saatavuutta seurataan osana palveluiden omavalvontaa.

 

Palvelutasopäätöksessä on huomioitu aluehallintoviraston antama lausunto sekä arviointi palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta palvelutasopäätöksen valmisteluvaiheessa. Palvelutasopäätöksessä on huomioitu myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen laatima selvitys pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta alueellaan sekä aluehallintoviraston vuosittainen asiantuntija-arvio.

 

Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan tehtävänä on valmistella esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasosta hyvinvointialueitaan kuultuaan sekä tehdä esitys palvelutasopäätöksestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

 

Palvelutasopäätös valmistellaan vuosille 2024–2026. Palvelutasopäätös ja riskianalyysi ovat salassa pidettäviä (JulkL 621/1999 24 § 1 mom. 8 k). Palvelutasopäätöksestä valmistellaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustokäsittelyä varten julkinen versio. 

 

Keskeiset osiot palvelutasopäätöksestä, yhteenveto edellisestä kaudesta, merkittävimmät päätökset ja kehittämissuunnitelma esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

  1. merkitä palvelutasopäätöksen luonnos tiedoksi;
  2. lähettää palvelutasopäätöksen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä toiminta-alueen kuntiin. Lausunnot pyydetään toimittamaan 11.10.2023 mennessä kirjaamo@vakehyva.fi otsikolla “Pelastustoimen palvelutasopäätös” ja
  3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta kokouksessa.

 

Lausuntojen pohjalta valmistellaan esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoimen palvelutasopäätökseksi 8.11.2023 pelastuslautakunnan kokoukseen. 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali