Pelastuslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Toimivallan delegointi pelastusjohtajalle koskien Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialan palveluhankintoihin liittyvien päätösten sekä hankintojen keskeyttämisten osalta

VAKEDno-2023-1711

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaan Pelastuslautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää pelastuslaitoksen palveluhankinnoista ja urakalla teettämisestä Vantaan ja Keravan aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista investointisuunnitelman perusteella sekä hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta hyvinvointialueiden yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailutettuun hankintasopimukseen liittymisestä. Asiasta päättäminen kuuluu em. määräyksen nojalla pelastuslautakunnan toimivaltaan. 

 

Edelleen hallintosäännön 168 §:n mukaan toimielin ja viranhaltija voivat päättää sille hallintosäännöllä määrätyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle, ottaen huomioon toimivallan siirtämistä sekä hallinnollisen pakon käyttämistä koskevat rajoitukset. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelo annetaan aluevaltuustolle tiedoksi vuosittain.

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hankintapalvelut toteuttavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hankintoja ja hallintosäännön 24 §:n mukaisesti myös hankintaprosessin aikana tapahtuvat mahdolliset päätökset (esimerkiksi hankinnan keskeyttämispäätös) tulee edellä mainitun pykälän mukaisesti viedä Pelastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä hankintaprosessissa, sillä mikäli julkaistavassa tarjouspyynnössä havaitaan keskeyttämistarve, on usein tarve päättää kyseinen prosessi nopeasti ja käynnistää uusi hankintaprosessi. Tällä hetkellä hankintojen keskeyttäminen on sidoksissa pelastuslautakunnan kokousaikatauluihin hallintosäännön mukaisesti. Mikäli Keski-Uudenmaan pelastuslaitos liittyisi myös palveluhankintojen yhteishankintaan, tällöin edelleen päätös yhteishankintaan liittymisestä tulee hallintosäännön mukaisesti Pelastuslautakunnan päätettäväksi. Yhteishankinnoissa hankintaan liittyminen tarkoittaa käytännössä palvelun hankintaa, sillä liittymisilmoituksen jälkeen yhteishankintayksikkö (esimerkiksi Hansel Oy) tekee varsinaisen hankintapäätöksen ja sopimuksen. Edelleen hallintosäännön mukaisesti myös päätökset yhteishankintaan liittymisestä on sidoksissa pelastuslautakunnan kokousaikatauluihin. Yhteishankintojen osalta kyselyt yhteishankintayksiköiltä koskien yhteishankintaan liittymistä voivat tulla hankinnasta riippuen suhteellisen nopeallakin aikataululla, joskus vastausaikaa voi olla esimerkiksi alle kuukausi. Ennen kuin itse liittyminen voidaan tehdä, hyvinvointialueen täytyy kerätä tietoja ennakoiduista volyymeistä ja ennakoidusta arvosta koskien hankintaa joten tällöin, aikaa liittyä hankintaan voi tosiasiallisesti olla muutama viikko. Kuten mainittu, liittymiset yhteishankintoihin olisivat sidoksissa pelastuslautakunnan kokousaikatauluihin, ja täten on mahdollista että voisi syntyä tilanne, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ei pääsisi johonkin yhteishankintaan liittymään jos liittymistä ei ehdittäisi käsittelemään päässämme kokousaikatauluista johtuen.  

 

Koska pelastuslautakunnan hallintosäännön toimivallat ovat vastaavat kuin, mitä on kirjattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimukseen, ei hallintosääntöä ole pelastuslaitoksen osalta mahdollista päivittää ilman yhteistoimintasopimuksen päivittämistä. 

 

Tämän johdosta on hankinta-, hallintopalveluiden ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteisessä valmistelussa todettu, että palveluhankintoihin liittyvien päätöksien (hankintapäätös, päätös yhteishankintaan liittymisestä) sekä hankinnan keskeyttämiseen liittyen päätösten toimivallan delegointi olisi hankintaprosessin toimivuuden kannalta tarpeellista ja myöhemmässä vaiheessa tarkasteltaisiin erikseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen päivittäminen ja sen johdosta tehtävät hallintosääntöpäivitykset.

 

Muilla toimialoilla hallintosäännön 46 §:n kirjaukset koskien hankintatoimivaltaa ovat seuraavat;

 

Toimintayksikön esihenkilö päättää alle 15 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Tehtäväalueen päällikkö päättää alle 60 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Palvelualuejohtaja päättää alle 1 miljoonan euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluhankinnoissa palvelualuejohtaja päättää kuitenkin alle 10 miljoonan euron hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista. Toimialajohtaja ja hyvinvointialuejohtaja päättävät tämän ylittävistä hankinnoista.

 

Jotta hankintatoimivalta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluhankintojen osalta olisi edellä mainitun hallintosäännön 46 §:n mukaisesti yhtenäinen, ehdotetaan, että alle miljoonan euron palveluhankintoihin liittyvät päätökset (hankintapäätös, päätös yhteishankintaan liittymisestä) sekä myös hankinnan keskeyttämispäätökset pelastuslaitoksen kaikkien palveluhankintojen, pelastuslaitoksen investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen sekä pelastuslaitoksen urakalla teettämisten osalta delegoidaan pelastusjohtajalle. 

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää delegoida pelastusjohtajalle toimivallan koskien seuraavia päätösasioita seuraavasti: pelastusjohtaja päättää Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta

  1. alle miljoonan euron päätöksistä koskien palveluhankintoja (hankintapäätös, päätös yhteishankintaan liittymisestä) ja
  2. hankintojen keskeyttämisestä kaikkien pelastuslaitoksen palveluhankintojen, pelastuslaitoksen investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen sekä pelastuslaitoksen urakalla teettämisten osalta.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Hankintavastaava Emma Reijonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:12.