Tarkastuslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Sidonnaisuusilmoituksien tiedoksi merkitseminen

VAKEDno-2022-195

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan jäljempänä 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää. Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty myös aluehallituksen alaisten jaostojen esittelijöiltä Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Sidonnaisuusrekisterin tiedonkeruujärjestelmä tullaan päivittämään vuoden 2024 aikana. Järjestelmäpäivityksen yhteydessä tullaan pyytämään kaikilta sidonnaisuusilmoitusvelvollisilta uudet sidonnaisuusilmoitukset. 

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevat muutokset tuodaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle säännöllisin väliajoin. Tiedot sidonnaisuuksista viedään valtuustolle vähintään kerran vuodessa. Saapuneet ilmoitukset on koottu PDF-tiedostoksi, joka on tämän pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.