Tarkastuslautakunta, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tilivelvollisten nimeäminen tilikaudelle 2024

VAKEDno-2022-749

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Perustelut

Hyvinvointialueista annetun lain 22§:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä.

Tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta käsitellessään aluevaltuuston otettava kantaa myös tilivelvollisten vastuuvapauteen. Tilintarkastuskertomuksessa tullaan esittämään, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Vaikka aluevaltuuston on perusteltua päättää tilivelvollisista ennakolta, päättää viimekädessä tilintarkastaja, kehen mahdollinen muistutus voidaan kohdistaa.

Tilivelvollisia ovat aluehallituksen, lautakuntien sekä niiden jaostojen jäsenet sekä kunkin tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Johtavina viranhaltijoina voidaan pitää ainakin toimielimen esittelijöitä sekä toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita.

Vastuuvapauden myöntäminen tarkoittaa, ettei tilivelvollisille enää voida kohdistaa vahingonkorvausvaatimusta. Vastuuvapauden myöntäminen ei kuitenkaan vapauta rikosoikeudellisesta vastuusta tai siitä aiheutuvasta mahdollisesta myöhemmästä korvausvastuusta.

Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot. Tästä syystä on perusteltua, että tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle listan tilivelvollisista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää tilivelvolliset liitteen mukaisesti vuodelle 2024.

Päätös

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi todettiin liitteeseen tekninen korjaus: muutettiin asiantuntija ja kehittämispalvelujen palvelualuejohtaja tilakeskuspäälliköksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, aleksi.paananen@vakehyva.fi