Vanhusneuvosto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, ​joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,​lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan,​ mikäli mahdollista, ​kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, ​joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus,​ ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, ​kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet,​ jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten, ​esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo-​ja puheoikeus

  1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
  2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
  3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla/laki- ja päätöspalveluiden päälliköllä;
  4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen.

 

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun,​ mutta ei päätöksen tekemiseen,​ jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö.

Pöytäkirjanpitäjällä on puhe-​ja läsnäolo-​oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo-​ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden vanhusten palvelujen toimialaohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Tommi Ostrovskijille sekä § 41 käsittelyn ajaksi Lempeä Hoiva -hankkeen asiantuntija, projektipäällikkö Anniina Honkoselle, § 42 käsittelyn ajaksi erityisasiantuntija Tea Brusakselle, § 43 käsittelyn ajaksi erityisasiantuntija Jussi Pehkoselle ja § 45 käsittelyn ajaksi kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle ja erityisasiantuntija Sara Sahaselle.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden vanhusten palvelujen toimialaohtaja Minna Lahnalampi-Lahtiselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Tommi Ostrovskijille sekä § 41 käsittelyn ajaksi Lempeä Hoiva -hankkeen asiantuntija, projektipäällikkö Anniina Honkoselle, § 42 käsittelyn ajaksi erityisasiantuntija Tea Brusakselle, § 43 käsittelyn ajaksi erityisasiantuntija Jussi Pehkoselle ja § 45 käsittelyn ajaksi kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle ja erityisasiantuntija Sara Sahaselle.