Vanhusneuvosto, kokous 14.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsu toimitetaan, ​mikäli mahdollista, ​kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, ​joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, ​joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus, ​ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, ​pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on,​ että vanhusneuvosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ​jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

  1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;​
  2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa;​
  3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) 21.03.2024 lukien.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

  1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen täydennettynä kahdella lisäpykälällä: Ikääntyneiden palveluopas ja Muut mahdolliset asiat;​
  2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Liisa Saareksen ja Anneli Karhusen;
  3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) 21.3.2024 lukien.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan 1-kohdan osalta kuulumaan seuraavasti:

"hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen täydennettynä kahdella lisäpykälällä: Ikääntyneiden palveluopas ja Muut mahdolliset asiat;"