Vanhusneuvosto, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026 edellyttämä selvitys seniorineuvolatoiminnasta

VAKEDno-2023-3730

Perustelut

Asian valmistelijat: vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ja terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 20.12.2022 (§ 108) hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2026. Taloussuunnitelmaan on kirjattu, että terveydenhuollon palvelut -jaosto, vanhusten palvelut -jaosto sekä vanhusneuvosto selvittävät yhteistyössä tarvetta ja malleja seniorineuvolatoiminnalle hyvinvointialueella. Vanhusten palvelut toimiala on yhteistyössä terveydenhuollon palvelut toimialan kanssa valmistellut alla olevan selvityksen, joka on määrä käsitellä ko. toimialojen tulevaisuusjaostoissa sekä vanhusneuvostossa. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ikäneuvolapalvelut koostuvat eri toimijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja verkostosta. Tärkeässä roolissa on seniorineuvonta. Seniorineuvonta ohjaa ja neuvoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ikäihmisiä ja heidän läheisiään monikanavaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja jalkautumispisteillä (Länsi-Vantaa, Itä-Vantaa ja Kerava). Seniorineuvonnan työntekijät ohjaavat yhteydenottajan tarpeen mukaisesti joko hyvinvointialueen palveluihin tai eri toimijoiden kuten kaupunkien, järjestötoimijoiden ja seurakunnan toiminnan ja aktiviteettien äärelle. Seniorineuvonnassa on tietoa eri hyte-toimijoista ja ohjausta tehdään esimerkiksi kulttuuriluotsi -toimintaan, avoimeen toimintaan, korttelikerhoihin tai asukastilojen toimintaan. Neuvonta ja asiakasohjaus on keskitettyä ja hyvin tavoitettua toimintaa. Vahvuutena on toimiva verkosto, jonka avulla vastataan asiakkaan yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on käytössä myös lähetepohjainen hyvinvointimentori -toimintamalli, jossa kaupungin liikuntapalvelujen sekä terveyspalvelujen yhteistyöllä tarjotaan elintapaohjausta ja neuvontaa sitä tarvitseville. 

Laatusuosituksen ja kansallisen ikäohjelman mukaisesti ennaltaehkäiseviin toimiin on tärkeä panostaa. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen tutkimuksissa ei ole löydettävissä yhtä mallia, joka sopisi kaikille, yksilölliset kokemukset ja tarpeet eroavat toisistaan. Onkin tärkeää löytää tuen tarvitsijat ja kartoittaa yksilölliset tilanteet. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toimiva asiakasohjaus ja Seniorineuvonta vastaa kynnyksettömästä neuvonnasta ja yksilöllisestä ja laaja-alaisesta palvelutarpeiden kartoituksesta. Toiminnan tärkeänä osa-alueena on monialainen verkostoyhteistyö, joka mahdollistaa avun ja tuen tarvitsijoiden löytämisen ja tukemisen. Kaupunkien ja hyvinvointialueiden työn alla olevat hyvinvointisuunnitelmat perustuvat ajankohtaiseen tietoon eri alueiden ja ikäryhmien tarpeista.  

Hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa keskitytään sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten sekä toimintakyvyn heikentymistä estävien palvelujen neuvontaan, ohjaukseen sekä tuottamiseen palvelujen myöntämisen perusteiden mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään ikääntyneen henkilön elämäntilannetta ja voimavaroja sekä arvioidaan yhdessä, millainen toiminta tai palvelu edistäisi hyvinvointia. Neuvonnasta ja asiakasohjauksesta nimetään tarvittaessa omatyöntekijä ja yksikkö tukee omaishoito- ja muistiperheitä. Palvelujen järjestämisen yksikkö järjestää palvelutarpeen mukaiset palvelut. Palvelujen järjestämisen tiimi antaa lisätietoja vanhuspalvelun toteuttamisen vaihtoehdoista ja antaa tietoa, miten ja milloin palvelut käynnistyvät. 

Hyvinvointialueen strategian mukaisiin tavoitteisiin pyritään vanhuspalveluissa vastaamaan erilaisin kehittämishankkein kuten Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen VaKeHyva–Hyvät palvelut hankkeella. Hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista kohdentamalla palveluja ennakoivalla otteella ja selkiyttäen ikäihmisten kotiin tuotettavien palveluiden kokonaisuutta hyvinvointialueella nivoen se luontevasti koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Ikäihmisten oikea-aikainen palveluiden piiriin pääsy paranee ennakoivalla otteella piileviä tukitarpeita ja ongelmia varhain tunnistamalla ja toimintakykyinen kotona asuminen on mahdollista kaupunkilaisille suunnattujen avoimien hyvinvointia tukevien palvelujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuella. Hyvä Ikä -hanke tulee luomaan senioritoimintamallin, jonka avulla helpotetaan yhteydenottoa huoli tilanteissa ja tavoitetaan ennakoivasti ikäihmiset. Hankkeessa jatketaan ja edelleen kehitetään etsivän vanhustyön toimintamalleja osaksi vanhuspalvelujen valikkoa yhteistyössä järjestöjen, vapaaehtoisten, kaupunkien peruspalvelujen (kuten kulttuuri ja liikuntapalvelut) sekä hyvinvointialueen yhteistyönä. 

Hyväikä -hankkeessa kehitetään vanhuspalveluvetoinen ohjaava senioritoimintamalli, terveyspalveluvetoinen senioritoimintamalli sekä tehdään digitaalisten palvelujen selvitys- ja kehittämistyötä. Ohjaavan senioritoimintamallin kehittämistoimenpiteitä ovat viestinnän ja matalan kynnyksen yhteydenottokanavien kehittäminen, etsivän ja löytävän vanhustyön koordinointi koko hyvinvointialueella sekä järjestöyhteistyön edistäminen ja mallinnus vanhuspalveluissa. Terveyspalveluvetoinen senioritoimintamalli tarkoittaa vanhuspalveluväestön tarpeet huomioivan kotiin annettavan lääkärityön edelleen kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyön selkiyttämistä. Poikkileikkaavana toimenpiteenä on digialustan, itsearviointivälineen ja riskihälyttimen selvitys- ja kehittämistyö. 

 

Terveydenhuollon palvelujen toimiala on jo lyhyellä puolivuotistoimintakaudellaan kehittänyt monia sellaisia palveluita, jotka edistävät ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi toimiala on mukana useissa hyvinvointialuetasoisissa ohjelmahankkeissa ja suunnitelmissa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimialueiden kanssa.  

  

Alla esimerkkejä palvelujen kehittämisestä ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.   

 

  • Hyvinvointialue pitää tärkeänä, että matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut toteutuvat tasavertaisesti ja laadukkaasti. Keravan terveysasemalla toimii matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen malli. Valtuustoaloitevastauksessa § 72 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien riittävien mielenterveys- ja päihdepalveluiden turvaamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella  terveydenhuollon palvelujen toimiala ehdotti mallin laajentamista myös muille hyvinvointialueen terveysasemille. Ehdotetussa mallissa toteutuisi myös walk in-tyyppinen vastaanottotyö, joka osaltaan vähentäisi eriarvoisuutta päihde- ja mielenterveyspalvelujen saavutettavuudessa. Pisteiden perustaminen kaikille terveysasemille vaatisi lisäresursointia.  

  • VAKEn osallisuusohjelman tavoitteena on tarjota asiakkaille, työntekijöille, vaikuttamistoimielimille ja järjestöille sekä yrityksille mahdollisuuden osallistua VAKEn toimintaan ja sen kehittämiseen. Esimerkkejä osallisuuden keinoista ovat mm. viestintä, ryhmä ja vertaistoiminta, kohtaamispaikat ja kokemusasiantuntijatoiminta. Terveydenhuollon palvelujen toimiala on muiden hyvinvointialueen toimialojen lailla laatinut osallisuussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.  

  • Alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma on paraikaa laajalla lausuntokierroksella. Ikäryhmäkohtaiset suunnitelmat asettavat useita tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ennaltaehkäisevää työtä tehdään alueen vastuutahoilla sekä yhteistyössä useiden kumppaneiden kanssa.  

  • Ratkaisijatiimimallin tavoitteena on parantaa terveysasemapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä hoidon jatkuvuutta. Malli on asiakkaan tehostetun hoidontarpeen arviointia moniammatillisessa tiimissä. Asiakkaan asia pyritään ratkaisemaan ensikontaktissa konsultoimalla tarpeen mukaan eri ammattilaisia mm. lääkäriä, sosiaaliohjaajaa, psykiatrista sairaanhoitajaa. Ratkaisijatiimimalli on otettu käyttöön kaikilla hyvinvointialueen terveysasemilla.  

  • Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan myös Omatiimi-toiminnalla. Mallin avulla pyritään turvaamaan pysyvät hoitosuhteet. Toiminta käynnistetään Keravan ja Kivistön terveysasemilla syksyllä 2023. Malli laajenee vuoden 2024 aikana kaikille hyvinvointialueen terveysasemille.  

  • Puhelinpalvelujen ja vakehyva.fi verkkosivujen kehittäminen jatkuu, myös Hyvä Ikä -hankkeessa on kehitetty verkkosivuja vastaamaan vanhusväestön tarpeita ja saavutettavuutta. 

  • Järjestöyhteistyön rakenteita ja rooleja on vahvistettu hyvinvointialueella.  

  • Suun terveydenhuollossa on vakiintunut matalan kynnyksen toiminta ja hammashoitajan vastaanotto avoimissa kohtaamispaikoissa ja muissa yhteisöllisissä paikoissa. Tavoitetaan eri-ikäisiä haavoittuvassa asemassa olevia ja riskiryhmiin kuuluvia, keskustellaan suun terveyden omahoidosta ja ohjataan palveluiden piiriin. Kohtaamispaikoissa toiminta toteutuu yhteistyössä eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa.   

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkosto on hyvin laaja ja monialainen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ikäneuvolapalvelut koostuvat eri toimijoiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä verkostosta. Tärkeässä roolissa on seniorineuvonta. Terveyspalveluvetoista senioritoimintamallia kehitetään Hyvä Ikä -hankkeessa, jossa tehdään vanhuspalveluväestön tarpeet huomioivan kotiin annettavan lääkärityön edelleen kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyön selkiyttämistä. Vanhusten palvelujen toimiala ja terveydenhuollon palvelujen toimiala esittävät, että hyvinvointialue ei lähde valmistelemaan erillistä seniorineuvolatoimintaa. Perusteluina edellä esitetyt lukuisat ohjelmat, jo käytössä oleva seniorineuvonta ja muut kehityshankkeet ja suunnitelmat, jotka pyrkivät tukemaan hyvinvointia ja terveyttä huomioiden eri ikäryhmät sekä yhteiskunnan ja palveluverkon ulkopuolelle jääneet tai ajautuneet. Toimintamallin valmistelu ja selvitystyö vaatii resursseja, kustannuslaskentaa ja mahdollisesti erillisen VAKE tasoisen hankkeen. Erityisesti rajallisten resurssien vuoksi on tärkeä tunnistaa keskeiset hoitoon pääsyn esteet ja paikalliset palvelutarpeet.   

Ehdotus

Vanhusneuvosto merkitsee seniorineuvolatoiminnasta saadun selvityksen tiedoksi ja käy keskustelua asiasta.

Päätös

Vanhusneuvosto merkitsi seniorineuvolatoiminnasta saadun selvityksen tiedoksi.Vanhusneuvosto näkee keskeisenä tavoitteena, että kumpaankin kuntaan perustetaan fyysisesti tavoitettava neuvola, jonkin suunnitelmakauden puitteissa.