Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Heidi Mäkinen, Hallinnon asiantuntija, heidi.makinen@vakehyva.fi

Perustelut

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, ​joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,​lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan,​ mikäli mahdollista, ​kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, ​joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus,​ ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, ​kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet,​ jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten, ​esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo-​ja puheoikeus

  1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;​
  2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ​ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa sekä
  3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, ​johtajaylilääkärillä,​ konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla,​ viestinnän edustajalla sekä juristilla;
  4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe-​ja läsnäolo-​oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

 

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun,​ mutta ei päätöksen tekemiseen,​ jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö.

Pöytäkirjanpitäjällä on puhe-​ja läsnäolo-​oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo-​ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe-​ja läsnäolo-​oikeuden vanhusten palvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-​Lahtiselle ja tehtäväaluepäällikkö Susanne Laineelle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, sekä Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen puhe-​ja läsnäolo-​oikeuden hoiva-asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle, tehtäväaluepäällikkö Susanne Laineelle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Riikka Nenoselle.