Vanhusten palvelut -jaosto, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsu toimitetaan,​ mikäli mahdollista,​ kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​ oikeus tai -​velvollisuus,​ ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta,​ pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on,​ että vanhusten palvelut palvelut -​jaosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,​ jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen,​ vanhuspalvelujen toimialajohtaja,​ minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi

Vanhusten palvelut -jaosto päättää:

  1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
  2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
  3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) keskiviikkona 7.2.2024 lähtien.

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti:

  1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
  2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Otto Aallon ja Heli Hakalan
  3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) keskiviikkona 7.2.2024 lähtien.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi.