Vanhusten palvelut -jaosto, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Hyvinvointialueen uudistusohjelman 2. käsittely Vanhusten palvelut -jaostossa

VAKEDno-2023-4413

Perustelut

Vanhusten palvelut -jaoston käsittelyn 31.1.2024 § 4 jälkeen talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta on käsitellyt tulevaisuusjaostojen aineistoja ja uudistusohjelman laadintaa kokouksessaan 8.2.2024.

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta merkitsi tiedoksi tulevaisuusjaostojen ja pelastuslautakunnan uudistusohjelmaa koskevat käsittelyt ja antoi kokouksessa tulevaisuusjaostoille ja pelastuslautakunnalle evästystä tulevia helmi-maaliskuun kokouksia varten seuraavasti: "Uudistusohjelman valmisteluun toivotaan konkreettisia euromääräisiä toimenpiteitä ja eriteltynä taloudelliset vaikutukset eri vuosille."

Uudistusohjelman valmisteluprosessi etenee tämän kokouksen jälkeen seuraavasti:

 • Tulevaisuusjaostot
  • terveydenhuollon palvelut -jaosto: 28.2.2024
  • aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut –jaosto 6.3.2024
  • vanhusten palvelut -jaosto: 7.3.2024
  • lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto: 5.3.2024
  • Pelastuslautakunta 13.3.2024
 • Aluevaltuuston selostustilaisuus + iltakoulu 29.2.2024 klo 16–20
 • Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta 20.3.2024 klo 8.30–14
  • uudistusohjelman jatkotyöstö
 • Aluehallituksen seminaari 4.-5.4.2024 (uudistusohjelman luonnoksen käsittely)
 • Talousarvio- ja suunnitelmaneuvottelukunta 9.4.2024 klo 16–20
  • lopullisen version käsittely
 • Aluehallituksen esityslistan julkaisu pe 12.4.2024
 • Aluehallitus 16.4.2024 (esitys aluevaltuustolle)
 • Aluevaltuusto 29.4.2024 (hyväksyminen)

 

Tarkoituksena on tässä vanhusten palvelut -jaoston kokouksessa jatkaa uudistusohjelman käsittelyä huomioiden talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan ohjeistuksen konkreettisista euromääräisistä toimenpiteistä ja taloudellisten vaikutusten erittelystä eri vuosille.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhusten palvelujen toimialajohtaja, minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi

Vanhusten palvelut -jaosto päättää:

 1. käydä keskustelua toimialan uudistusohjelman laadinnasta ja euromääräisistä toimenpiteistä ja puoltaa osaltaan esitettyjä toimenpiteitä;
 2. todeta, että uudistusohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutukset vanhusten palvelujen toimialan osalta vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 7,8 M euroa ja vuosille 2025–2026 yhteensä noin 11,6 M euroa;
 3. todeta, että toimenpiteiden lopullinen esitysmuoto voi vielä muuttua hyvinvointialueen yhteisen jatkovalmistelun tuloksena. 

Päätös

Vanhusten palvelut -jaosto päätti:

 1. käydä keskustelua toimialan uudistusohjelman laadinnasta ja euromääräisistä toimenpiteistä ja puoltaa osaltaan esitettyjä toimenpiteitä;
 2. todeta, että uudistusohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutukset vanhusten palvelujen toimialan osalta vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 7,8 M euroa ja vuosille 2025–2026 yhteensä noin 11,6 M euroa;
 3. todeta, että toimenpiteiden lopullinen esitysmuoto voi vielä muuttua hyvinvointialueen yhteisen jatkovalmistelun tuloksena. 

 

Vanhusten palvelut -jaosto toteaa toimialan nostamien tavoitteiden osalta seuraavaa: 

 

Painopiste: Palveluiden järjestäminen

 

Tavoite: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin: Oikea asiakas tarpeenmukaisen palvelun piirissä - RAI-tietoa hyödyntämällä 

Vanhusten palvelut -jaosto toteaa, että RAI-arvioinnin osalta tehokas RAI-tietojen käyttö voi merkittävästi parantaa vanhusten palveluiden kohdentamista ja kustannustehokkuutta, sekä tukee samalla iäkkäiden hyvinvointia. Tämä vastaa hyvinvointialueen strategista tavoitetta edistää vanhusten toimintakykyä ja elämänlaatua tarjoamalla yksilöllisiä, ennakoivia palveluita. Onnistuminen edellyttää henkilöstön koulutuksen ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä moniammatillisen ja asiakaslähtöisen työskentelyn vahvistamista. Lisäksi jaosto korostaa, että asiakasvalintaprosessi ja RAI-arviointien käsittely tulee olla huolellista, sekä palveluohjauksessa tulee varmistaa, että esimerkiksi yhteisöllinen asuminen todella vastaa asiakkaan tarpeisiin. Tämä edellyttää erityistä huomiota asiakasvalintaan, jonka osalta tulee varmistaa, että yhteisölliseen asumiseen ohjautuu vain ne asiakkaat, joille se on sopivin vaihtoehto.

 

Tavoite: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin - Kotona asumista tuetaan ja kotihoidon palvelutarpeen kasvuun vastataan kustannustehokkaan etäkotihoidon yksilö- ja ryhmätoimintoja lisäämällä

Vanhusten palvelut -jaosto toteaa, että etäkotihoidon sekä yksilö- ja ryhmätoimintojen laajennus parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Etäpalvelujen järjestämisen ja kehittämisen kannalta on kuitenkin tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategian mukaisesti korostetaan ikääntyneiden palvelujen osalta erityistä tarkkuutta asukasvalinnassa etä- ja digipalvelujen osalta, jossa korostuu yksilöllisten palvelujen saavutettavuuden ja käytettävyyden kriteerit, koska etä- ja digipalvelut eivät sovellu kaikille.
 • Asiakasturvallisuus tulisi olla kaiken etäpalvelujen järjestämisen ja kehittämisen keskiössä. Etäpalveluissa asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamisen osalta tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta ammattilaisen fyysisen läsnäolon puutteen vuoksi asiakkaan hyvinvointi ei vaarantuisi.
 • Asiakasturvallisuuden näkökulmasta tulisi panostaa myös asiakkaiden ja heidän läheistensä perusteelliseen teknologian käytön koulutukseen ja tukeen.  
 • Lisäksi tulisi varmistaa riittävät resurssit työntekijöiden koulutukseen ja tukeen uuden teknologian käyttöönotossa ja etähoidon toteuttamisessa.
 • Etäkotihoidon kehittämiseksi jatkuvan markkinoinnin lisäksi tarvitaan niin asiakkaiden, kuin työntekijöiden käytössä oleva jatkuva palautejärjestelmä.
 • Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tulisi edistää.

 

Tavoite: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin – Omaishoitajien vahvemmalla ja ennakoivammalla tuella omaishoitajia autetaan jaksamaan työssään, lisäten näin omaishoidon houkuttelevuutta ja määrää

Vanhusten palvelut -jaosto toteaa, että omaishoitajien rooli on monitahoinen, sisältäen ammatillisen osaamisen ja perheenjäsenestä hoitajan rooliin siirtymisen. Tämä vaatii jatkuvaa tukea. Ikääntyvän väestön ja erityisesti muistisairaiden hoidon kasvun myötä omaishoitajat kohtaavat lisääntyvää fyysistä ja henkistä kuormitusta.

Vanhusten palvelut -jaosto ehdottaa useita toimia omaishoitajien tueksi:

 1. Tuen tason korotuksen vaikutusten selvittäminen: On tarpeen analysoida, miten omaishoidontuen tason korotus vaikuttaisi omaishoitotyön houkuttelevuuteen.
 2. Jaksaminen: Omaishoitajien fyysinen ja henkinen hyvinvointi on kaiken keskiössä, joten jatkuvan tuen saamiseen tulee panostaa.
 3. Omaishoitajan oma aika ja arvostus: Omaishoitajien oma aika ja heidän arvostuksensa tulee varmistaa ja tunnustaa. Tämän tulee näkyä viestinnässä, toiminnoissa ja päätöksissä.
 4. Kattavasti tietoa omista oikeuksista ja velvollisuuksista: Muun muassa tukien saatavuus, vapaapäivien ehdot, toimintatavat omaishoitajan sairastuessa.
 5. Turvallisuus- ja terveysriskit: Tulee systemaattisesti kartoittaa ja hallita omaishoitoon liittyviä turvallisuus- ja terveysriskejä.
 6. Apuvälinetarpeiden kartoitus ja apuvälineiden saatavuus, asunnon esteettömyyden edistäminen.
 7. Ennakointi ja yksilöllisyys palveluissa: Palvelujen tulisi keskittyä ennakoivaan toimintaan, ottaen huomioon omaishoitajien yksilölliset tarpeet ja suunnitella palvelupolut sen mukaisesti. Esimerkiksi yksilöllisyyttä voidaan tukea joustavasti kotiin vietävien palveluiden sekä tuki- ja kuljetuspalveluiden joustavan räätälöinnin kautta.
 8. Oikeutettujen omaishoitajien todellisen määrän kartoittaminen: Kaikki omaishoitajina toimivat eivät ole tietoisia eri omaishoitajien tukien mahdollisuuksista.
 9. Jatkuvan valmennuksen ja tuen tarjoaminen myös kokeneemmille omaishoitajille.

 

Tavoite: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin - Etsivä - ja löytävä -senioritoimintamalli

Vanhusten palvelut -jaosto pitää Etsivää- ja löytävää -senioritoimintamallia tärkeänä ikääntyneiden terveyden edistämisen näkökulmasta.

Jaosto korostaa, että Etsivä- ja löytävä senioritoimintamallin mukaisen työn tulee tähdätä torjumaan ikääntyneiden yksinäisyyttä ja riskiä eristäytyä sosiaalisesti, kuten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiassa todetaan.  Lisäksi jaosto korostaa, että työntekijöiden ja ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä ja kommunikointia sekä yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa tulee vahvistaa. Kustannustehokkuutta saadaan aikaan, kun toiminta tähtää tosiasiallisesti oikea-aikaisuuteen sekä varhaisen tuen tarjoamiseen.

 

Tavoite: Uudistamme tapaamme tuottaa ja järjestää palveluita - Perhehoitoa lisätään kehittämällä sen toimintamallia ja perhehoitotyön houkuttavuutta vahvistamalla

Vanhusten palvelut -jaosto pitää perhepalveluiden kehittämistä oikeansuuntaisena. Lisäksi jaosto tuo esille, että pitkäaikaisessa perhehoidossa pitää olla olemassa erilaisia vaihtoehtoja tilanteisiin, jolloin hoidettava ei voi asua perhehoitajan luona.

 

Painopiste Digitalisaatio

 

Tavoite: Uudistamme tapamme tuottaa ja järjestää palveluita – Digitaalisuus ja teknologia: Digitaalisuus ja teknologia; avaimeton sähköinen oven avaus kotihoidossa

Vanhusten palvelut -jaosto kävi keskustelua sähköisen oven avaamisen riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta ja pitää tätä toimenpidettä nykyaikaisen ja kustannustehokkaana ratkaisuna. Kilpailutus- ja hankintaprosessin alkuvaiheessa tulee ottaa huomioon huoltovarmuusnäkökulma sekä kaikki seuraavat näkökulmat:

 • Asiakasnäkökulma: Asiakas ei välttämättä esimerkiksi muistisairautensa vuoksi voi käyttää sähköistä ovenavausta, eli voi pohtia kannattaako säilyttää vanhaa lukko- ja avainsysteemiä asiakkaita ja hätätilanteita (esimerkiksi sähkökatkos) varten.
 • Teknologiset ongelmat: Järjestelmän toimintahäiriöt voivat estää pääsyn asuntoon, mikä saattaa aiheuttaa viiveitä hoidon saamisessa tai jopa turvallisuusriskejä. Uuden systeemin pitää kyetä minimoimaan teknologiset ongelmat.
 • Tietomurto-riskit, joita pitää ottaa huomioon.

 

Painopiste: Tukipalvelut ja toimitilat

 

Tavoite: Uudistamme tapamme tuottaa ja järjestää palveluita - Toimitilojen ja toimipisteiden käytön tarkastelu, optimointi ja kapasiteetin hallinta

Vanhusten palvelut -jaosto pitää suunnitteilla olevia toimenpiteitä oikeasuuntaisina. Jaosto korostaa työntekijäystävällisyyttä: Tilojen suunnittelussa ja käytettävyydessä tulee huomioida työntekijäystävällisyys, terveysturvallisuuskysymykset ja ekologiset näkökulmat. Lisäksi tilojen ja toimipisteiden suunnittelussa tulee huomioida toimipisteiden oikea sijainti noudattaen lähipalveluperiaatetta.

 

Painopiste: Erikoissairaanhoidon tehokas käyttö ja hoitoketun sujuvuus

 

Tavoite: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin: Kuntoutus- ja arviointitoiminnan sisältöä kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakasmäärää lisätään

Vanhusten palvelut -jaosto pitää suunnitteilla olevia toimenpiteitä oikeasuuntaisina. Jaosto korostaa, että erityisesti huonokuntoisille asiakkaille sairaalahoidon jälkeen löytyy oikeanlainen paikka, jotta huonokuntoista asiakasta kotiuteta heti sairaalahoidon jälkeen.

 

Tavoite: Palvelumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin – Terveydenhuollon senioritoimintamalli

 

Vanhusten palvelut -jaosto pitää Terveydenhuollon senioritoimintamallia innovatiivisena ja tukee asiakkaiden kotona pärjäämistä.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:56.