Vanhusten palvelut -jaosto, kokous 7.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista,​ ​joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,​lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan,​ mikäli mahdollista,​ ​kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille,​ ​joilla on läsnäolo-​oikeus tai -​velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​ oikeus tai -​velvollisuus,​ ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen,​ ​kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet,​ jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten,​ ​esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo-​ja puheoikeus

  1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;​
  2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla,​ ​ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa sekä
  3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla,​ ​johtajaylilääkärillä,​ konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla,​ viestinnän edustajalla sekä juristilla;​
  4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe-​ja läsnäolo-​oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

 

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun,​ mutta ei päätöksen tekemiseen,​ jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjanpitäjällä on puhe-​ja läsnäolo-​oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo-​ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan vanhusten palvelut -​jaoston esittelijänä toimii vanhuspalvelujen toimialajohtaja.

Ehdotus

Esittelijä: Minna Lahnalampi-​Lahtinen,​ vanhuspalvelujen toimialajohtaja,​ minna. lahnalampi-​lahtinen@vakehyva.fi

Vanhusten palvelut palvelut -​jaosto päättää:

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  2. myöntää tähän vanhusten palvelut -​jaoston kokoukseen puhe-​ ja läsnäolo-​ oikeuden kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle ja hoiva-​ asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle.

Päätös

Vanhusten palvelut palvelut -​jaosto päätti:

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;​
  2. myöntää tähän vanhusten palvelut -​jaoston kokoukseen puhe-​ ja läsnäolo-​ oikeuden aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aholle, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, hoiva-​asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Minna Nummelle, strategiapäällikkö Marianne Juosilalle ja vanhusneuvoston varaedustaja Ulla Martikaiselle.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa Minna Lahnalampi-​Lahtinen,​ vanhuspalvelujen toimialajohtaja,​ minna. lahnalampi-​lahtinen@vakehyva.fi.