Yksilöasioiden jaosto, kokous 26.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että yksilöasioiden jaosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Yksilöasioiden jaosto päättää:

  1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
  2. valita Tarja Eklund ja Minna Varpula tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi,
  3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) keskiviikosta 3.7.2024 klo 12.00 lähtien.

 

Muutettu päätösehdotus:

 

Päätös

Yksilöasioiden jaosto päätti:

  1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
  2. valita Samuli Ruusu ja Minna Varpula tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi,
  3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (https://vakehyva.cloudnc.fi) keskiviikosta 3.7.2024 klo 12.00 lähtien.