Nationalspråksnämnden, möte 07-02-2024

Protokollet är granskat

§ 7 Ärenden till kännedom

VAKEDno-2024-523

Beskrivning

Nämnden informeras om följande:

  • På kommande: servicenätverket och enkät som invånarna kan svar på från fredagen den 1.3 till torsdagen den 2.4
  • Förslag: egen Teamsgrupp för nämnden 
  • Kaffestund med Helsingfors nationalspråksnämnd torsdagen den 7.3 kl. 15–17 i Helsingfors stadshus
  • Invånarkvällen tisdagen den 16.4

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Möte hantering

Maarit Raja-Aho avlägsnade sig under behandlingen av ärendet kl. 18.30.