Nationalspråksnämnden, möte 07-02-2024

Protokollet är granskat

§ 6 Folktingets brev till Vanda och Kervo välfärdsområde

VAKEDno-2024-527

Beskrivning

Svenska Finlands folkting har den 11.1.2024 skickat ett brev riktat till styrelsen och välfärdsområdesdirektören på grund av brister i uppföljning av lagstiftningen:

Bästa styrelse och välfärdsområdesdirektör för Vanda och Kervo välfärdsområde, 

Svenska Finlands folkting är en lagstadgad intresseorganisation vars uppgift är att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter (lag om Svenska Finlands folkting 1331/2003). Till Folktingets uppdrag hör bland annat att bevaka att myndigheter tillgodoser medborgarnas språkliga rättigheter. 

Folktinget har tagit del av Svenska Yles uppgifter (2.1.2024) om att mötesprotokollen från välfärdsområdets fullmäktige och styrelse inte har översatts till svenska sedan början av 2023. Vanda och Kervo välfärdsområde är ett tvåspråkigt välfärdsområde och ska därmed följa språklagen. 
[...]
Planeringen av svenskspråkig verksamhet bör till exempel placeras på en tillräckligt hög administrativ nivå i förvaltningen så att det finns faktiska möjligheter att förverkliga en tvåspråkig organisation. Eftersom svenska är ett nationalspråk har det en likvärdig position med det finska språket, och därmed en annan position än övriga språk som till exempel engelska. Det är viktigt att den svenskspråkiga verksamheten därför planeras parallellt med den finskspråkiga verksamheten och särskiljs från övriga språk i välfärdsområdets språkliga planering.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.