Nationalspråksnämnden, möte 07-02-2024

Protokollet är granskat

§ 4 Lägesrapport över pågående arbete gällande svensk service

VAKEDno-2024-519

Beskrivning

Tea Brusas ger nämnden en översikt gällande årsberättelsen och nyckelpersonsverksamheten. Thor Kottelin presenterar handlingsplanen för tvåspråkighetsprogrammet samt enkäterna.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna lägesrapporten till kännedom och ger förslag till fortsatta beredningen av ärendet. 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.