Nationalspråksnämnden, möte 07-02-2024

Protokollet är granskat

§ 5 Rapport om protokollöversättningarna

VAKEDno-2024-525

Beskrivning

Varumärkeschefen Mia Flygar besöker nämnden och rapporterar hur långt översättningsarbetet av fullmäktiges och styrelsens protokoll kommit den 31.1

 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna rapporten till kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden godkänner beslutsförslaget med följande ändring; varumärkeschefen Mia Flygar deltog inte i sammanträdet, nämnden gick igenom rapporten självständigt under mötets gång. 

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.