Nationalspråksnämnden, möte 10-04-2024

Protokollet är granskat

§ 21 Nationalspråksnämndens tidplan för sammanträden hösten 2024

VAKEDno-2024-1554

Beskrivning

Enlig 141 § i Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett organ ska också sammankallas när ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller när majoriteten av ledamöterna hos ordföranden gör en framställning om sammanträdet för behandlingen av berörda ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutsförslaget innehåller ett förslag på tidplanen för nationalspråksnämndens sammanträden för hösten 2024. I de föreslagna mötestiderna har det tagits hänsyn till att möten inte överlappar med Vanda och Kervo välfärdsområdesstyrelsens eller välfärdsområdesfullmäktiges möten. Förslagen har dessutom upprättats utifrån avgörande beslut och de tidsramar som de medför. 

Enligt 33 § i lagen om välfärdsområden har nationalspråksnämnden som uppgift att:

 1. utreda, bedöma och uttala sig om hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken,
 2. utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster den språkliga minoriteten har behov av på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet,
 3. utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen lägga fram åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna,
 4. i tvåspråkiga välfärdsområden där svenska är minoritetsspråk, komma med förslag om innehållet i ett i 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård avsett avtal om samarbetet och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga välfärdsområden, lämna utlåtande om avtalet till välfärdsområdesfullmäktige samt följa fullgörandet av avtalet.
   

Nämnden kan också ha andra uppgifter som anges i förvaltningsstadgan.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att godkänna följande tidplan för sammanträdena under hösten 2024:

 • Onsdag 4.9 kl. 16:30
 • Onsdag 2.10 kl. 16:30
 • Fredag 1.11 kl. 9–15:
  • Seminarium
  • Möte (startar kl. 14:00)
 • Onsdag 11.12 kl. 16:30

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.