Nationalspråksnämnden, möte 10-04-2024

Protokollet är granskat

§ 19 Presentation av förnyelseprogrammet för Vanda och Kervo välfärdsområde 

VAKEDno-2024-1598

Beskrivning

Förvaltningsdriektör Riikka Liljeroos besöker nationalspråksnämnden och presenterar förnyelseprogrammet tillsammans med Kati Liukko, direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster samt föredragande för nämnden. 

Inom Vanda och Kervo välfärdsområde förbereds ett förnyelseprogram som ska hjälpa välfärdsområdet att nå sin ambitiösa vision i en utmanande verksamhetsmiljö. Målet för förnyelseprogrammet är att samtidigt utveckla välfärdsområdets verksamhet och uppnå ekonomisk effektivitet. Syftet är att förändra hela välfärdsområdets servicestruktur till en mer effektivare helhet, samtidigt som man säkerställer tillräckliga och högkvalitativa grundläggande tjänster och upprätthåller kompetent och välmående personal. Förnyelseprogrammet anses vara framgångsrikt om välfärdsområdet kan ta hand om invånarnas välfärd på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati. liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna presentationen av förnyelseprogrammet till kännedom. 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.