Nationalspråksnämnden, möte 11-10-2022

Protokollet är granskat

§ 21 Val av protokolljusterare

Beskrivning

Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

Om möjligt ska kallelsen sändas minst tre dagar före sammanträdet till ledamöter i organet och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid organs sammanträde. Kallelsen och föredragningslistan sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt eller skyldighet att närvara, i första hand elektroniskt. Föredragningslistan innehåller ett förslag till sammanträdets arbetsordning.  

Val av protokollsjusterare 

Enligt 157 § i förvaltningsstadgan ser organets ordförande till att protokoll förs vid sammanträdet och svarar för innehållet i protokollet. Om ordföranden och protokollföraren har olika meningar om sammanträdets förlopp, ska protokollet upprättas så som ordföranden anser vara riktigt. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. Det protokoll eller den del av protokollet som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före sammanträdet. Förslaget är att nationalspråksnämnden beslutar om att välja två protokollförare som vid behov även agerar som rösträknare.  

Enligt 145 § i lagen om välfärdsområden hålls protokoll från välfärdsområdesfullmäktige, välfärdsområdesstyrelsen och nämnder samt välfärdssammanslutningens fullmäktige och stämma med tillhörande anvisning för begäran om omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlats. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutar att:

1. godkänna arbetsordningen enligt föredragningslistan,

2. välja två protokolljusterare,

3. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (https://vakehyva.cloudnc.fi) från och med  18.10.2022 kl. 12:00.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att:

1. godkänna arbetsordningen enligt föredragningslistan,

2. välja två protokolljusterare: Max Mannola, Synnöve Lindroos-Krause

3. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (https://vakehyva.cloudnc.fi) från och med 18.10.2022 kl. 12:00.

 

Mer information om beslutet ges av förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.