Nationalspråksnämnden, möte 13-05-2024

Protokollet är granskat

§ 27 Närvaro- och yttranderätt för ungdomsfullmäktiges representant och suppleant i nationalspråksnämnden

VAKEDno-2024-2145

Beskrivning

I enlighet med kapitel 19 § 146 i Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga har, utöver organets ledamöter och föredraganden, följande rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden:

  1. välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden enligt 26 § i lagen om välfärdsområden samt ordföranden för nationalspråksnämnden enligt 33 § i lagen om välfärdsområden,
  2. välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören vid de övriga organens sammanträden, dock inte vid revisionsnämndens sammanträden eller välfärdsområdesfullmäktiges tillfälliga utskottssammanträden eller sammanträden för valorgan som föreskrivs i vallagen,
  3. sektordirektörerna, serviceområdescheferna inom sektorn för koncerntjänster, en representant för kommunikationen samt en jurist vid områdesstyrelsens sammanträden,
  4. ungdomsfullmäktiges representant på områdesstyrelsens möten. Ungdomsfullmäktiges representant har dock inte rätt att närvara och yttra sig vid behandling av sekretessbelagda ärenden.

 

Ungdomsfullmäktige ska ges möjlighet att påverka planeringen, beredningen, genomförandet och uppföljningen av verksamheten inom olika branscher i frågor som har betydelse för välfärden, hälsan, utbildningen, livsmiljön, boendet eller rörligheten för invånarna i välfärdsområdet, samt i andra frågor som ungdomsfullmäktige anser vara viktiga för barn och unga. Därför är det motiverat att en representant för ungdomsfullmäktige är närvarande vid sammanträdena.

Nationalspråksnämnden föreslås bestämma att en representant för ungdomsfullmäktige deltar inte i nämndens sammanträden i frågor som är sekretessbelagda, eftersom en representant för ungdomsfullmäktige inte behöver sekretessbelagd information för sitt arbete i nämnden.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutat att:

  1. be ungdomsfullmäktige att välja sin representant och suppleant till nationalspråksnämnden;
  2. ge ungdomsfullmäktiges representant och suppleant rätt att vara närvarande och yttra sig vid nationalspråksnämndens sammanträden i offentliga frågor; och
  3. att ungdomsfullmäktiges representant och suppleant inte deltar i nationalspråksnämndens sammanträden för att behandla frågor eller handlingar som är sekretessbelagda.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.