Nationalspråksnämnden, möte 19-09-2023

Protokollet är granskat

§ 30 Presentation av utkastet till den regionala välfärdsberättelsen och -planen 2023–2025

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Beredare av ärendet: specialsakkunnig Pia Tasanko-Lavikainen

Välfärdsområdet följer sina invånares levnadsförhållanden, välfärd och hälsa samt de faktorer som påverkar dessa per område och befolkningsgrupp samt rapporterar årligen om invånarnas välfärd och hälsa, de faktorer som påverkar dessa samt de åtgärder som har genomförts till områdesfullmäktige. I välfärdsområdet utarbetar man en regional välfärdsberättelse och -plan för varje fullmäktigeperiod, där man beskriver tillståndet på invånarnas hälsa och välfärd i området, de faktorer som påverkar dessa samt antecknar mål och åtgärder för varje fullmäktigeperiod för att främja invånarnas välfärd och hälsa. (Lagen om ordnande av social- och hälsovård 611/2021.) Välfärdsberättelsen och -planen innehåller åldersgruppsspecifik välfärdsinformation samt planer för barn och unga, personer i arbetsför ålder samt äldre. För varje åldersgrupp har man i berättelsen och planerna beaktat personer med funktionsnedsättning samt den befolkning som hör till olika språk- och kulturgrupper. 

Arbetet med Vanda och Kervo välfärdsområdets regionala välfärdsberättelse och -plan inleddes med en datainsamling som genomfördes under vintern 2022 och i början av 2023, varefter expertgrupperna för barn och unga, personer i arbetsför ålder samt äldre sammanställde centrala informationspuffar över välfärdens och hälsans styrkor, problem och fenomen hos befolkningen i olika åldrar. Under våren 2023 hölls även de första regionala HYTE-förhandlingarna med Vanda och Kervo städer, HUS-sammanslutningen och organisationsaktörerna. På basis av den insamlade informationen, höjningen av åldersgruppsspecifika välfärdsgrupper samt resultat från HYTE-förhandlingarna fastställde nämnden för närdemokrati och delaktighet på sitt möte 8.5.2023 insatsområden för välfärdsplanen. Insatsområdena är säkerställning av tillgången och tillräckligheten på tjänsterna, samhällelig rättvisa, psykiskt välbefinnande, sociala relationer samt förebyggande av välfärdens utmaningar.

Efter definieringen av insatsområdena utarbetade de ålderspecifika välfärdsgrupperna prioriteringsspecfika mål för olika åldersgrupper. I den allmänna delen av välfärdsplanen skrev man även in mål som rör arbetet med främjandet av välfärd och hälsa. I juni ordnades en workshop med cirka 80 deltagare där man identifierade de centrala åtgärderna. I åtgärdsworkshopen deltog utöver välfärdsområdets experter en bred grupp intressegrupper, inklusive deltagare från organisationer, polisen, församlingar samt Vanda och Kervo städers sektorer. På basis av resultaten från workshopen utarbetade de ålderspecifika välfärdsgrupperna åtgärder för målen. I den allmänna delen av välfärdsplanen skrev man även in åtgärder som rör arbetet med främjandet av välfärd och hälsa.

Välfärdsberättelsen och -planen är i det skedet, att man önskar kommentarer till dem av både välfärdsområdets interna aktörer som invånare, klienter och intressentgrupper. Utkastet till välfärdsberättelsen och -planen har redan presenterats i framtidssektionerna. Nämnden för närdemokrati och delaktighet beslöt  på sitt möte 5.9.2023 § 26 att be om utlåtanden av välfärdsområdets räddningsnämnd, nationalspråksnämnden, påverkansorgan, Vanda och Kervo städer samt HUS-sammanslutningen på utkastet. Under utlåtanderundan presenterades utkasten för räddningsnämnden, nationalspråksnämnden och påverkansorganen. Utkastet presenteras även för områdesstyrelsen 21.9. Man ber även om kommentarer på utkastet till berättelsen och planen av invånare, intressentgrupper och välfärdsområdets anställda med Webropol-kundersökningar.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att ge nämnden för närdemokrati och delaktighet ett utlåtande rörande den regionala välfärdsberättelsen- och planen.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslöt att som sitt utlåtande till nämnden för närdemokrati och delaktighet avge följande:

Nationalspråksnämnden ger beröm för den bifogade regionala välfärdsberättelsen- och planen, men förser beredningen med följande vägkost. Nämnden noterar att tvåspråkighetsprogrammet och handlingsplanen kunde nämnas. Nämnden poängterar även att svensk service bör lyftas upp, för tillfället nämns den svenskspråkiga servicen varken i berättelsen eller planen. Därtill understryks att Vanda och Kervo välfärdsområde de facto är tvåspråkigt och att detta beklagligt nog inte framkommer i den nuvarande versionen. 

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.