Nationalspråksnämnden, möte 22-11-2023

Protokollet är granskat

§ 44 Ärenden till kännedom till den 22.11.2023

VAKEDno-2023-4241

Beskrivning

Regionförvaltningsverkets styrningsbrev

Regionförvaltningsverken övervakar inom sina verksamhetsområden lagenligheten i ordnandet av social- och hälsovården och de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar och utövar styrning i samband med tillsynen. I samband med denna uppgift övervakar regionförvaltningsverken också hur de språkliga rättigheterna tillgodoses inom social- och hälsovården. 

Regionförvaltningsverken har fått kännedom om att det har funnits brister i tillgången till svenskspråkig service i tvåspråkiga välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Kunderna har varit tvungna att byta språk och de har erbjudits tolk och det har inte funnits tillgång till digitala tjänster eller skriftliga anvisningar på svenska. På grund av detta har det bifogade styrningsbrevet skickats till tvåspråkiga välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. 

Med hänvisning till det som konstaterats i styrningsbrevet uppmanar regionförvaltningsverket de välfärdsområden som nämns i sändlistan, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen att genom egenkontroll säkerställa att klienternas och patienternas språkliga rättigheter tillgodoses inom de social- och hälsovårdstjänster som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar. 

 

Social- och hälsovårdsministeriets utlåtande 

Nationalspråksnämnden informeras även om det bifogade utlåtandet från social- och hälsovårdsministeriet gällande samarbetsavtalet mellan tvåspråkiga välfärdsområden om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster. 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom och understryker att regionförvaltningsverkets styrningsbrev bör skickas till styrelsemötet 28.11 till kännedom. 

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.