Nationalspråksnämnden, möte 22-11-2023

Protokollet är granskat

§ 41 Presentation av FUI-verksamheten vid Västra Nylands välfärdsområde

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Johan Sanmark, FUI-direktör vid Västra Nylands välfärdsområde, presenterar FUI-verksamheten vid Västra Nylands välfärdsområde för nationalspråksnämnden via Teams. 

FUI-enheten ansvarar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i samarbete med serviceområdena och koncerntjänsterna. Målet är att märkbart stärka den vetenskapliga forskningen inom primärvården och socialvården. Enheten bygger upp en verksamhetsmiljö som stöder forskningsarbetet och omfattande nätverk för forskningssamarbete vid universitet, läroanstalter och företag. Enheten möjliggör nya karriärvägar för forskare och erbjuder samarbetspartner möjligheter till forskningssamarbete.

FUI-enhetens mål är att främja resultatrik och högklassig utvecklingsverksamhet inom välfärdsområdet. Enheten samarbetar intensivt med serviceområdenas ledning och stöder projektchefer som arbetar vid serviceområdena. Enheten svarar för verksamhetsmodeller för utveckling och projektledning, och förvaltar en omfattande projektportfölj. Enheten ansvarar också för projekthanteringen av stora statsunderstödda projekt. Centrala statsunderstödda projekt år 2023 är projektet inom Finlands program för hållbar tillväxt, projektet inom Programmet Framtidens social- och hälsocentral samt projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma.

Under 2023 inledes en innovationsverksamhet vars mål är att identifiera och implementera progressiva innovationer som stöder strategin i välfärdsområdet. Syftet är att stärka personalens innovationsförmåga och informera aktivt om innovationsverksamheten. 

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna presentationen till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Möte hantering

Johan Sanmark närvarade via Teams under behandlingen av ärendet kl. 17.15-17.34.