Nationalspråksnämnden, möte 22-11-2023

Protokollet är granskat

§ 40 Presentation av egenteam

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Päivi Fonsén, stf. serviceområdeschef för vårdcentralerna, besöker nationalspråksnämnden och presenterar egenteamen. 

Egenteamen ansvarar för icke-brådskande och brådskande vård vid hälsostationerna. Till en början är verksamhetsmodellen i bruk endast vid Kervo och Kivistö hälsostationer. Bland annat sjukskötare, läkare och hälsovårdare arbetar i egenteamen. Vid behov kan egenteamen även konsultera andra experter inom social- och hälsovårdssektorn. Målet är att servicen fungerar smidigt och att patienten inte behöver söka sig till välfärdsområdets tjänster vid olika verksamhetsställen.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna presentationen till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Möte hantering

Föredragande påpekar att korrekta benämningen inom Vanda och Kervo välfärdsområde är "Mitt hälsoteam". 

------------------------------------------------------------------------------------

Hanna Holmberg-Soto anlände under behandlingen av ärendet kl. 17.04.

Päivi Fonsén avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 17.16.