Nationalspråksnämnden, möte 02-03-2023

Protokollet är granskat

§ 10 Godkännande av nationalspråksnämndens utlåtanden om HUS-organiseringsavtalet

VAKEDno-2023-803

Beskrivning

Nationalspråksnämnden för Vanda och Kervo välfärdsområde har mottagit en begäran om utlåtande till organiseringsavtalet för HUS. Organiseringsavtalet för HUS är ett ömsesidigt avtal mellan Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS, där parterna kommer överens om den inbördes arbetsfördelningen, samarbetet och samordningen av verksamheten i syfte att ordna hälsovårdstjänster. I lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021, nedan Nylandslagen) föreskrivs om organiseringsavtalets innehåll, beredning och godkännande. Syftet med avtalet är att säkerställa att parternas arbetsfördelning, samarbete och verksamhet samordnas på de punkter det är nödvändigt för att trygga parternas lagstadgade uppgifter och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården. Ett skriftligt utlåtande begärs senast 15.3.2023.

Nationalspråksnämnden utarbetar utlåtandet under seminariedagarna och godkänner utlåtandets slutliga version under sammanträdet. 

Beslutsförslag

Föredragande: Kati Liukko, sektordirektör för hälsovårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att godkänna den slutliga versionen av utlåtandet gällande HUS-organiseringsavtalet.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslöt att godkänna under seminariet utarbetade utlåtandet.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Inform

Helsingfors stad