Nationalspråksnämnden, möte 25-10-2023

Protokollet är granskat

§ 32 Godkännande av arbetsordningen samt val av protokolljusterare

Beskrivning

Godkännande av arbetsordningen

Om möjligt ska kallelsen sändas minst tre dagar före sammanträdet till ledamöter i organet och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid organs sammanträde. Kallelsen och föredragningslistan sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt eller skyldighet att närvara, i första hand elektroniskt. Föredragningslistan innehåller ett förslag till arbetsordningen vid sammanträdet.

Val av protokolljusterare

Organets ordförande ser till att protokoll förs vid sammanträdet och svarar för innehållet i protokollet. Om ordföranden och protokollföraren har olika meningar om sammanträdets förlopp, ska protokollet upprättas så som ordföranden anser vara riktigt. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat. Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. Det protokoll eller den del av protokollet som gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före sammanträdet. Avsikten är att nationalspråksnämnden vid sitt sammanträde utser två protokolljusterare, som vid behov fungerar även som rösträknare.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att:

  1. godkänna arbetsordningen enligt föredragningslistan;
  2. välja två protokolljusterare;
  3. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (https://vakehyva.cloudnc.fi) från och med onsdagen 1.11.2023 kl. 12:00.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslöt att:

  1. godkänna arbetsordningen enligt föredragningslistan;
  2. välja två protokolljusterare, Klaus Kojo och Hanna Holmberg-Soto;
  3. att det justerade protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats (https://vakehyva.cloudnc.fi) från och med onsdagen 1.11.2023 kl. 12:00.

 

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.