Nationalspråksnämnden, möte 25-10-2023

Protokollet är granskat

§ 36 Lägesrapport över pågående arbete gällande svensk service

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Tea Brusas ger nämnden en översikt i det som åstadkommits så här långt, samt hur arbetet är upplagt inför hösten och våren gällande nätverkssamarbete, tvåspråkighetsprogrammet, handlingsplanen och nyckelpersonerna.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna lägesöversikten till kännedom och ger vägkost till fortsatta beredningen av ärenden. 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.