Nationalspråksnämnden, möte 25-10-2023

Protokollet är granskat

§ 37 Nationalspråksnämndens tidplan för sammanträden våren 2024

VAKEDno-2023-1779

Beskrivning

Enlig 140 § i Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett organ ska också sammankallas när ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller när majoriteten av ledamöterna hos ordföranden gör en framställning om sammanträdet för behandlingen av berörda ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att godkänna följande tidplan för sammanträdena under våren 2024: 

  • 7.2.24 kl. 17​
  • 13.3.24 kl. 17​
  • 10.4.24 kl. 17​
  • 13.5.24 kl. 17​

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.