Nationalspråksnämnden, möte 25-10-2023

Protokollet är granskat

§ 33 Presentation av verksamheten i Gladas serviceenhet

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Nationalspråksnämnden får en inblick i Gladas serviceenhets verksamhet. 

För personer med intellektuell funktionsnedsättning eller svår funktionsnedsättning finns olika boendeformer tillgängliga i välfärdsområdets egna boendeenheter eller i boendeenheter som välfärdsområdets partner erbjuder som köpta tjänster.

Serviceboende för personer med svår funktionsnedsättning omfattar omsorg, stöd och assistans i enheter för boendeservice eller med hjälp av stöd i det egna hemmet. I boendeenheter betalar klienten själv hyran och maten direkt till serviceproducenten.

Målet med serviceboende är att göra boendeservice så mångsidigt och individuellt som möjligt. Omfattande måltids- och säkerhetsservice samt handledning och stöd för att klara dagliga funktioner. Serviceboende kan ordnas för dem som behöver en lämplig bostad samt handledning, stöd eller hjälp. Ett gratis besök ordnas innan flytten till enheten. I besöket ingår presentation av boendeenheten och servicen.

Utöver boendet ingår i serviceboende dessutom enligt behov handledning och stöd i boendeenheten eller i eget hem. Handledning och stöd under nattetid kan vid behov ordnas med tekniska hjälpmedel.

Under dagtiden kan man gå på skolan, studera eller gå på arbets- och dagverksamheten i enlighet med funktionshinderserviceplanen. Om man deltar i verksamheten på deltid eller endast under några dagar, vid behov kan ersättande aktiv verksamhet ordnas i boendeenheten.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Möte hantering

Maarit Raja-Aho anlände under behandlingen av ärendet kl. 17.05.

Hanna Heinikainen anlände under behandlingen av ärendet kl. 17.20.