Nationalspråksnämnden, möte 25-10-2023

Protokollet är granskat

§ 31 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Beskrivning

Enligt 141 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde utfärdas kallelsen till sammanträde av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde. Av särskilda skäl kan föredragningslistan eller redogörelsen och beslutsförslaget i något enskilt ärende sändas senare.

Om möjligt ska kallelsen sändas minst tre dagar före sammanträdet till ledamöter i organet och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid organs sammanträde. Kallelsen och föredragningslistan sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt eller skyldighet att närvara, i första hand elektroniskt.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden är andra organ än välfärdsområdesfullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande. Som närvarande betraktas också sådana ledamöter i ett organ som deltar i sammanträdet på elektronisk väg.

Enligt 145 § i förvaltningsstadgan har utöver organets ledamöter och föredraganden följande personer rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden:

  1. välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden enligt 26 § i lagen om välfärdsområden samt ordföranden för nationalspråksnämnden enligt 33 § i lagen om välfärdsområden,
  2. välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören vid de övriga organens sammanträden, dock inte vid revisionsnämndens sammanträden eller välfärdsområdesfullmäktiges tillfälliga utskotts sammanträden eller sammanträden för valorgan som föreskrivs i vallagen,
  3. sektordirektörerna, den ledande överläkaren, serviceområdescheferna inom sektorn för koncerntjänster, en representant för kommunikationen samt en jurist vid områdesstyrelsens sammanträden,
  4. ungdomsfullmäktiges representant på områdesstyrelsens möten. Ungdomsfullmäktiges representant har dock inte rätt att närvara och yttra sig vid behandling av sekretessbelagda ärenden.

 

Ovannämnda person har rätt att delta i diskussionen, men inte i beslutsfattandet, om hen inte samtidigt är organets ledamot. Protokollförare vid organens sammanträde är en person som välfärdsområdesdirektören förordnar. Protokollföraren har yttrande- och närvarorätt: vid sammanträdena. Organet beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena. Organet kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende. Den sakkunniga får vara närvarande vid sammanträdet tills diskussionen om ärendet är avslutad.

Enligt 152 § i förvaltningsstadgan är sektordirektören för hälsovårdstjänster föredragande i nationalspråksnämnden.

Beslutsförslag

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att:

  1. sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört;
  2. bevilja följande personer närvaro- och yttranderätt till detta sammanträde: Tea Brusas, specialsakkunnig, språklig likvärdighet; Hanna Heinikainen, ekonomidirektör; Petra Åhlgren, förvaltningssekreterare.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.