Nationalspråksnämnden, möte 03-11-2022

Protokollet är granskat

§ 30 Ärenden för kännedom till den 3.11.2022

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Nämnden informeras om följande:

  • Ärenden till kännedom från mötet mellan presidierna för de olika välfärdsområdenas nationalspråksnämnder 
  • Promemoria om samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena på både finska och svenska

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden samt tillhörande bilagor till kännedom.  

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden samt tillhörande bilagor till kännedom.  

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens ordförande Patrik Karlsson, patrik.karlsson@vakehyva.fi.