Nationalspråksnämnden, möte 03-11-2022

Protokollet är granskat

§ 26 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Beskrivning

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde utfärdas kallelsen till sammanträde av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde. Av särskilda skäl kan föredragningslistan eller redogörelsen och beslutsförslaget i något enskilt ärende sändas senare.

Bilagor och kompletterande material till föredragningslistan sänds med föredragningslistan enligt prövning och med beaktande av organets ledamöters uppskattade behov av information. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande material innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i handlingen.

Om möjligt ska kallelsen sändas minst tre dagar före sammanträdet till ledamöter i organet och till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid organs sammanträde. Kallelsen och föredragningslistan sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt eller skyldighet att närvara, i första hand elektroniskt.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden är andra organ än välfärdsområdesfullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande. Som närvarande betraktas också sådana ledamöter i ett organ som deltar i sammanträdet på elektronisk väg.

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan har utöver organets ledamöter och föredraganden följande personer rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden:

  1. välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och vice ordförande vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden enligt 26 § i lagen om välfärdsområden samt ordföranden för nationalspråksnämnden enligt 33 § i lagen om välfärdsområden,
  2. välfärdsområdesstyrelsens ordförande och välfärdsområdesdirektören vid de övriga organens sammanträden, dock inte vid revisionsnämndens sammanträden eller välfärdsområdesfullmäktiges tillfälliga utskotts sammanträden eller sammanträden för valorgan som föreskrivs i vallagen samt
  3. nationalspråksnämndens ordförande har rätt att närvara och yttra sig i välfärdsområdesstyrelsen.

 

Ovannämnda person har rätt att delta i diskussionen, men inte i fattandet av beslut, om han eller hon inte samtidigt är organets ledamot. Organet beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Organet kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende. Den sakkunniga får vara närvarande vid sammanträdet tills diskussionen om ärendet är avslutad. 

Kati Liukko, sektordirektör för hälsovårdstjänster, ersätter Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, som föredragande under nationalspråksnämndens sammanträde 3.11.

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden beslutar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens ordförande Patrik Karlsson, patrik.karlsson@vakehyva.fi.