Aluevaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan

VAKE-2024-2149

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: talousjohtaja Hanna Heinikainen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion 2024 kokouksessaan 12.12.2023 §125. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta,​ käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Hallintosäännön 78 §:n mukaisesti aluevaltuusto päättäessään talousarviosta määrittelee, mitkä ovat aluevaltuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Lisäksi aluevaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat hyvinvointialueen viranomaisia. Lisäksi hallintosäännön 79 §:n mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on aluevaltuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin ja tehtävä tarvittavat muutokset niihin.

Talousarviossa 2024 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasojen on päätetty olevan:

  • Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa
  • Erikoissairaanhoito
     

Näiden osalta sitova erä on toimintakate.

Vuodelle 2024 aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa erikoissairaanhoidon määräraha (374,5 milj. euroa) sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen, lääkärihelikopteritoiminnon sekä terveyskeskuspäivystyksen. Palveluluokituksen perusteella terveyskeskuspäivystyksen menot tulee kirjata perusterveydenhuollon menoihin.

Hyvinvointialue esittää aluehallitukselle, että terveyskeskuspäivystyksen menoihin tarkoitettu määräraha (10,2 milj. euroa) siirretään erikoissairaanhoidon sitovuustasolta terveydenhuollon palvelujen toimialan määrärahaan, joka sisältyy sitovuustasoon hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha talousarviomuutoksen jälkeen on 364,3 milj. euroa (alkuperäisessä talousarviossa menomääräraha oli 374,5 milj. euroa). Hyvinvointialueen ilman erikoissairaanhoitoa menomääräraha talousarviomuutoksen jälkeen on 915,4 milj. euroa (alkuperäisessä talousarviossa menomääräraha oli 905,2 milj. euroa).

Tuloslaskelmaosan osalta sitovuustaso on vuosikate, johon edellä mainitulla siirrolla ei ole vaikutusta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

  1. muuttaa erikoissairaanhoidon menomäärärahaa 374 450 000 eurosta 364 250 000 euroon;
  2. muuttaa hyvinvointialueen ilman erikoissairaanhoitoa menomäärärahaa 905 173 000 eurosta 915 373 000 euroon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Tejwant Singh saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 10.18.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

  1. muuttaa erikoissairaanhoidon menomäärärahaa 374 450 000 eurosta 364 250 000 euroon;
  2. muuttaa hyvinvointialueen ilman erikoissairaanhoitoa menomäärärahaa 905 173 000 eurosta 915 373 000 euroon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.