Aluevaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024

VAKEDno-2024-2147

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: talousjohtaja Hanna Heinikainen ja strategiapäällikkö Marianne Juosila

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 76 §:n mukaan aluehallitus seuraa talousarvion toteutumista talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Talousarviossa todetaan, että toiminnan ja talouden tilanne raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsauksissa sekä talousarviovuoden tilanne tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus perustuu talouden ja toiminnan osalta tilanteeseen 31.3.2024.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käyttötalouden sitovuustasot ovat hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa ja erikoissairaanhoito, joiden osalta sitova erä on toimintakate. Tuloslaskelmaosan osalta sitovuustaso on vuosikate.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion menojen vuodelle 2024 arvioidaan olevan 1 277,2 milj. euroa ja tulojen 112,1 miljoonaa euroa. Talousarvion mukainen toimintakatteeksi muodostuu näin - 1 165,1 milj. euroa. Hyvinvointialueen käyttötalousmenojen arvioidaan toteutuvan 2,5 milj. euroa ja toimintatulojen 8,7 milj. euroa talousarviota matalampina, minkä takia toimintakate toteutunee 6,2 milj. euroa talousarviota heikompana.

Hyvinvointialueen vuosikate sisältää käyttötalouden tulojen ja menojen lisäksi valtion rahoituserät sekä korkomenot ja -tulot. Vuosikate ( -104,0 milj. euroa ) ja tilikauden tulos poistojen jälkeen (- 105,9 milj. euroa ) ennustetaan toteutuvan 5,5 milj. euroa talousarviota heikompana.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon talousarvion menomääräraha 2024 sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen, lääkärihelikopteritoiminnon sekä terveyskeskuspäivystyksen menot.

Hyvinvointialue on esittänyt aluehallitukselle 14.5.2024 ja esittää edelleen aluevaltuustolle 10.6.2024 päätettäväksi, että terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 milj. euroa) siirretään terveydenhuollon palvelujen toimialan määrärahaan, johon menot palveluluokituksen perusteella tulee kirjata. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa terveyskeskuspäivystyksen määräraha sisältyy jo sitovuustasoon hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa.

HUSin talousarvioraamin sisällä toteutetaan vuoden lopussa tasausmenettely, jossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tasaavat laskutusta palvelujen suhteellisen käytön mukaisesti.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen perusteella näyttää siltä, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen suhteellinen palvelunkäyttö on noin 1,8 % korkeampaa kuin HUS-alueella keskimäärin. Toteutuessaan vastaavana koko vuoden ajan, tarkoittaisi tämä 6,7 milj. euron talousarvion ylitystä HUS yhtymän talousarvioraamin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osuuteen verrattuna.

Hyvinvointialueen talousarviossa on varauduttu HUS-yhtymäkokouksen hyväksymää HUSin talousarviota suurempaan erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen ja laskutukseen. HUSin osalta asiakaspalvelujen ostojen arvioidaan olevan vuoden lopussa 362,2 milj. euroa, eli 2,0 milj. euroa talousarviota pienempi. HUS laskutuksen ennuste perustuu arvioon alueiden välisestä suhteellisesta palvelukäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia.

Koko vuoden ennusteen osalta epävarmuutta luo HUS-yhtymän mahdollisen yli- tai alijäämän käsittely hyvinvointialueen taloudessa, joko kustannuksia lisäten (alijäämä) tai niitä vähentäen (ylijäämä).

Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

Hyvinvointialueen menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota matalampana ja tulojen 8,7 milj. euroa talousarviota matalampana. 

Poikkeamat toimialoittain

  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialalla menojen ylitysuhka 1,2 milj. euroa johtuen pääosin henkilöstövuokrauksen käytöstä.
  • Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialalla tulojen ennakoidaan toteutuvan 4,0 milj. euroa talousarviota matalampina ja menojen 2,6 milj. euroa talousarviota korkeampina. Tulojen osalta valtion laskennalliset pakolaiskorvaukset jäävät 4 milj. euroa alle talousarvion johtuen lainsäädännön muutoksesta 9/2023, joka ohjasi valtaosan korvauksista kunnille. Menojen osalta asiakaspalvelujen ostoissa on ylityspainetta mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelujen ja vammaisten asumispalvelujen ja laitoshoidon osalta.
  • Vanhuspalvelujen toimialalla tulojen ennakoidaan alittavan talousarvion 0,5 milj. euroa ja menojen ylittyvän talousarvion 0,8 milj. euroa johtuen pääosin työvoiman vuokrauksen käytöstä
  • Terveydenhuollon palvelujen toimialalla toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 4,2 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin siitä, että asiakasmaksukatto vähentänee toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta. Toimialan menomäärärahan ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 milj. eurolla henkilöstövuokrauksen vuoksi.  
  • Konsernipalvelujen toimialan talousarviomenojen ennustetaan alittuvan 3,8 milj. eurolla. Konsernipalvelujen henkilöstöyksikön resurssikeskuksen määrärahaan on budjetoitu palvelutuotannon toimialojen välttämättömiin sijaistuksiin tarvittavat vakanssit (n. 100 vakanssia). Henkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi kyseinen määräraha alittuu konsernipalveluissa. Palvelutuotannon toimialoilla sijaistyövoimaa on vastaavasti jouduttu vuokraamaan, mikä näkyy toimialojen menojen ylitysuhkana.
  • Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelutuotanto

Henkilöstötilanne ja palvelukyky ovat kehittyneet myönteisesti. Vaikka henkilöstötilanne on edelleen vaikea muun muassa sosiaalityöntekijöiden saatavuuden osalta, esimerkiksi lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä on saatu rekrytoitua omaksi henkilöstöksi. Palvelujen saatavuus on parantunut merkittävästi muun muassa ympärivuorokautisen palveluasumisessa ja perheneuvolapalveluissa, ja erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät ovat vähentyneet lähes nollaan. Terveysasemille valmisteltu omatiimi-malli otetaan käyttöön kaikilla terveysasemilla toukokuun alussa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella vuoden 2024 talousarvion sitovista tavoitteista suurimman osan (14/17) arvioidaan toteutuvan täysin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet nuorten kiireellisten sijoitusten väheneminen, lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsyn paraneminen sekä terveysasemille pääsyn nopeutuminen eivät saavuttane täysin talousarvion hyväksymisen yhteydessä asetettuja tavoitetasoja. Hyvinvointialueella jatketaan pitkäjänteistä työtä hyvinvointialuestrategian linjausten mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä palvelujen kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi.​​​

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

  1. merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1/2024;
  2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1/2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1/2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluevaltuutettu Anssi Aura poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.27 ja varavaltuutettu Marjo Lipasti saapui hänen tilalleen.