Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, kokous 16.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tilannekatsaus alueellisen hyvinvointikertomus- ja -suunnitelmaluonnoksen 2023–2025 lausuntokierrokselta tähän mennessä saatuihin lausuntoihin sekä kyselytuloksiin

VAKEDno-2023-3015

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen

Hyvinvointialue seuraa asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin sekä raportoi asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluevaltuustolle vuosittain. Hyvinvointialueella laaditaan valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, jossa on kuvattuna alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tila, niihin vaikuttavat tekijät sekä kirjattu valtuustokausittaiset tavoitteet ja toimenpiteet asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 611/2021.) Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältää ikäryhmäkohtaisen hyvinvointitiedon sekä suunnitelmat lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden osalta. Jokaisen ikäryhmän osalta kertomuksessa ja suunnitelmissa on huomioitu vammaiset henkilöt sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluva väestö. 

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinta aloitettiin talven 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana toteutetulla tiedonkeruulla, jonka jälkeen lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvointiryhmät koostivat tiedosta keskeiset nostot eri ikäisen väestön hyvinvoinnin ja terveyden vahvuuksista, huolenaiheista ja ilmiöistä. Kevään 2023 aikana käytiin myös ensimmäiset alueelliset HYTE-neuvottelut Vantaan ja Keravan kaupunkien, HUS-yhtymän ja järjestötoimijoiden kanssa. Kerätyn tiedon, ikäryhmäkohtaisten hyvinvointiryhmien nostojen sekä HYTE-neuvottelujen tulosten pohjalta lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta asetti 8.5.2023 kokouksessaan hyvinvointisuunnitelmalle painopistealueet. Painopistealueet ovat palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet sekä hyvinvointihaasteiden ennaltaehkäisy.

Painopisteiden määrittelyn jälkeen ikäryhmäkohtaiset hyvinvointiryhmät työstivät painopistekohtaiset tavoitteet eri ikäryhmittäin. Hyvinvointisuunnitelman yleiseen osioon kirjattiin lisäksi koko hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koskevia tavoitteita. Kesäkuussa järjestettiin noin 80 osallistujan työpaja keskeisten toimenpiteiden tunnistamiseksi. Toimenpidetyöpajaan osallistui hyvinvointialueen asiantuntijoiden lisäksi laaja joukko sidosryhmiä, mukaan lukien osallistujia järjestöistä, poliisista, seurakunnista sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien toimialoilta. Työpajan tulosten pohjalta ikäryhmäkohtaiset hyvinvointiryhmät työstivät tavoitteiden alle toimenpiteet. Hyvinvointisuunnitelman yleiseen osioon kirjattiin lisäksi koko hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koskevia toimenpiteitä.

Hyvinvointikertomus- ja -suunnitelmaluonnos valmistui elo-syyskuun vaihteessa. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti 5.9.2023 § 26 kokouksessaan pyytää luonnoksesta lausunnot hyvinvointialueen pelastuslautakunnalta, kansalliskielilautakunnalta, vaikuttamistoimielimiltä, Vantaan ja Keravan kaupungeilta sekä HUS-yhtymältä. Lausuntokierroksen aikana luonnoksia on esitelty pelastuslautakunnalle, kansalliskielilautakunnalle sekä vaikuttamistoimielimille. Hyvinvointikertomus- ja -suunnitelmaluonnosta esiteltiin jo ennen lausuntokierrosta tulevaisuusjaostoille. Luonnosta on selostettu myös aluehallitukselle 21.9.2023. Kertomus- ja suunnitelmaluonnoksesta on pyydetty ajalla 18.9-8.10.2023 kommentteja myös asukkailta, sidosryhmiltä ja hyvinvointialueen henkilöstöltä Webropol-kyselyjen avulla. Kyselyihin saatiin yhteensä noin 200 vastausta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää:

  1. merkitä väliaikatietona tiedoksi tulevaisuusjaostojen evästykset alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta sekä käynnissä olevalta lausuntokierrokselta 12.10.2023 mennessä saapuneet lausunnot (kansalliskielilautakunta, vanhusneuvosto, pelastuslautakunta, monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, vammaisneuvosto, HUS-yhtymä);
  2. merkitä väliaikatietona tiedoksi alustavan yhteenvedon kyselytuloksista hyvinvointialueen asukkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle tehdystä kyselystä;
  3. merkitä väliaikatietona tiedoksi virkavalmistelun alustavan koonnin lausuntokierroksen vastauksista;
  4. todeta että lausunnot on pyydetty toimittamaan 16.10.2023 mennessä. Tarkoituksena on, että lautakunta seuraavassa kokouksessaan 20.11.2023 lähettäisi ehdotuksen alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta aluehallituksen 28.11.2023 käsiteltäväksi ja edelleen aluevaltuuston 12.12.2023 hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vakehyva.fi