Nationalspråksnämnden, kokous 16.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ärenden till kännedom till den 16.5.2023

VAKEDno-2022-143

Perustelut

Beredningschef Tuomo Melin presentera samarbetsavtalet mellan tvåspråkiga välfärdsområden om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster

Bakgrund och lagstiftningsgrund

I Finland finns sju tvåspråkiga välfärdsområden: Östra Nylands, Mellersta Österbottens, Kymmenedalens, Västra Nylands, Vandas och Kervos, Egentliga Finlands och Österbottens välfärdsområde. Utöver dessa är Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tvåspråkiga.

Social- och hälsovård ska i tvåspråkiga välfärdsområdens område ordnas på både finska och svenska så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer, antingen finska eller svenska. (lag om ordnande av social- och hälsovård 29.6.2021/612, senare ordnandelagen, 5 §)

Enligt ordnandelagens 39 § ska de tvåspråkiga välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ingå ett samarbetsavtal för att garantera att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården. I samarbetsavtalet ska det överenskommas om

  • arbetsfördelningen och samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena vid genomförandet av sådana social- och hälsovårdstjänster på svenska där det är nödvändigt för att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses utifrån hur krävande eller ovanlig uppgiften är eller hur stora kostnader den medför;
  • arbetsfördelningen och samarbetet i fråga om sådana social- och hälsovårdstjänster på svenska som det är ändamålsenligt att genomföra endast i en del av välfärdsområdena till följd av hur krävande eller ovanlig uppgiften är eller hur stora kostnader den medför;
  • det expertstöd som de tvåspråkiga välfärdsområdena ger varandra vid genomförandet av tjänster på svenska.
  • Samarbetsavtalet kan också gälla annan arbetsfördelning och annat samarbete.

 

Ehdotus

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Päätös

Nationalspråksnämnden beslöt att anteckna ärenden till kännedom.

Kokouskäsittely

Maarit Raja-Aho anlände under behandlingen av ärendet kl. 17.46.