Nationalspråksnämnden, kokous 16.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vanda och Kervo välfärdsområdets tvåspråkighetsprogram och handlingsplan

VAKEDno-2023-1907

Perustelut

Som tvåspråkigt välfärdsområde har Vanda och Kervo välfärdsområde skyldighet inför lagen att ordna all service på de två nationalspråken, svenska och finska.

Tvåspråkighetsprogrammet stöder Vanda och Kervo välfärdsområdes värden som är följande: rättvisa, ansvarsfullhet och djärvhet.

Tvåspråkighetsprogrammet har sammanställts för tre huvudsakliga målgrupper; klienterna, personalen samt stödfunktionerna i förhållande till dessa. Tvåspråkighetsprogrammet beaktas konsekvent och genomgående i all verksamhet inom Vanda och Kervo välfärdsområde.

Med detta försäkrar vi möjligheten att uppnå de språkliga rättigheterna och skyldigheterna, som föreskrivs i lagstiftningen.

Välfärdsområdets nationalspråksnämnd utreder, utvärderar och fastställer vilka tjänster den språkliga minoriteten behöver få på det egna språket och följer tillgången till och kvaliteten hos dessa tjänster, samt lägger fram åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls den språkliga minoriteten ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna (förvaltningsstadgan § 27). 

Ehdotus

Nationalspråksnämnden beslutar att godkänna tvåspråkighetsprogrammet och handlingsplanen som presenterats under mötet och finns som bilaga.

Päätös

Nationalspråksnämnden beslöt att godkänna tvåspråkighetsprogrammet och handlingsplanen som presenterats under mötet och finns som bilaga.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.