Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää;

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
  2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän vammaisneuvoston kokoukseen erityisasiantuntija Jussi Pehkoselle ja Tea Brusakselle.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti;

  1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
  2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän vammaisneuvoston kokoukseen erityisasiantuntija Jussi Pehkoselle ja Tea Brusakselle sekä läsnäolo- ja puheoikeuden vammaisneuvoston kokouksiin Vantaan vammaisneuvoston koordinaattori Tommi Ostrovskille.