Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lausunto koskien uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista

VAKEDno-2024-667

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta lausuntoa 31.5.2024 mennessä hallituksen esitykseksi eduskunnalle vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa ja suhdetta muuhun lainsäädäntöön koskevaa säännöstä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi sosiaalihuoltolain 4 §:n säännöstä asiakkaan edun arvioinnissa huomioon otettavista seikoista.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista. Hyvinvointialueen lausunto on oheismateriaalina. 

Ehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsi asian tiedoksi.