Nationalspråksnämnden, möte 02-06-2022

Protokollet är granskat

§ 12 Ärenden för kännedom (additional)

Beskrivning

Nämndens ordförande Patrik Karlsson presenterade medskick från Folktingets och Kommunförbundets presidieträff den 1.6.2022. 

Tea Brusas, koordinator för språklig likvärdighet, presenterade utkastet på en enkät gällande service på svenska och tillgången till svensk service inom välfärdsområdet. Enkäten ska skickas till enhetscheferna i Vandas och Kervos städer och räddningstjänsten som ett uppdrag via fusionsledningsgruppen. Resultaten av enkäten presenteras till nämnden i augusti och blir en del av planering av det svenskspråkiga servicenätverket. 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendena för kännedom.