Nationalspråksnämnden, möte 03-05-2022

Protokollet är granskat

§ 5 Nationalspråksnämndens uppgifter och behörighet

VAKEDno-2022-144

Beskrivning

Under nationalspråksnämndens första sammanträde ska nämnden göras bekant med välfärdsområdets funktioner i stort, Vanda och Kervo välfärdsområdets organisationsskiss samt nationalspråksnämndens uppgifter och behörighet. 

Enligt lagen om välfärdsområden 33 § finns det i tvåspråkiga välfärdsområden en nationalspråksnämnd.  

Enligt samma paragraf i lagen om välfärdsområden är nationalspråksnämndens uppgift att 

1) utreda, bedöma och uttala sig om hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken, 

2) utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster den språkliga minoriteten har behov av på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet, 

3) utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen lägga fram åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de tjänster och servicekedjor som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna, 

4) i tvåspråkiga välfärdsområden där svenska är minoritetsspråk, komma med förslag om innehållet i ett i 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård avsett avtal om samarbetet och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga välfärdsområden, lämna utlåtande om avtalet till välfärdsområdesfullmäktige samt följa fullgörandet av avtalet. 

Nämnden kan också ha andra uppgifter som anges i förvaltningsstadgan. 

Nämnden ska årligen lämna välfärdsområdesstyrelsen en berättelse om hur tjänsterna på minoritetens språk har genomförts. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som nämndens berättelse ger anledning till. 

Nämndens föredragande och förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen Olli Huuskonen presenterar nämndens uppgifter och behörighet mera i detalj för nämnden.  

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna informationen om nationalspråknämnden uppgifter och behörighet för kännedom.   

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussion.

Mer information om beslutet ges av förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.