Nationalspråksnämnden, möte 03-05-2022

Protokollet är granskat

§ 7 Övriga anmälningsärenden till nationalspråksnämnden

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Nationalspråksnämndens ordförande Patrik Karlsson berättade om Kommunförbundets och Folktingets nationella nätverk för nationalspråksnämnders presidier. 

 

 

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendena för kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutade att anteckna ärendena för kännedom.