Nationalspråksnämnden, möte 03-05-2022

Protokollet är granskat

§ 6 Tidsplan för nationalspråksnämndens sammanträden för våren 2022

VAKEDno-2022-145

Beredare

  • Kaisa Kamppi, Hallinnon erityisasiantuntija/Specialsakkunnig inom förvaltning, kaisa.kamppi@vakehyva.fi

Beskrivning

Enlig 137 § i Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett organ ska också sammankallas när ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller när majoriteten av ledamöterna hos ordföranden gör en framställning om sammanträdet för behandlingen av berörda ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde. 

Beslutsförslaget innehåller ett förslag om en tidsplan för sammanträden under våren 2022. 

Beslutsförslag

Föredragande

  • Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri, olli.huuskonen@vakehyva.fi

Nationalspråksnämnden beslutar;

1. att godkänna följande tidsplan för sammanträdena under våren 2022: 

  • 2 juni 2022;

 

2.  att sammanträdena börjar kl. 18:00. 

Ändringar i tidsplanen för sammanträdena är möjliga. 

 

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussion.

Mer information om beslutet ges av förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi.