Nationalspråksnämnden, möte 07-12-2022

Protokollet är granskat

§ 38 Ärenden till kännedom

VAKEDno-2022-143

Beskrivning

Nämnden informeras om följande:

 • Välfärdsområdets svenskspråkiga broschyr som skickats till alla svenskspråkiga hushåll inom välfärdsområdet.

 

 • I och med att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjäsnterna samt räddningstjänsterna överförs till Vanda och Kervo välfärdsområde, uppdateras kontaktuppgifterna. Nya kontakuppgifterna är följande:

 

Nummer som byts ut torsdagen 8.12.2022:

 • Diabetesenhet: 09 4191 1150

 • Preventivrådgivning: 09 4191 1170

Nummer som byts ut tisdagen 13.12.2022:

 • Mårtensdals hälsostation: 09 4191 1010

 • Myrbacka hälsostation: 09 4191 1020

 • Korso hälsostation: 09 4191 1030

 • Dickursby hälsostation: 09 4191 1040

 • Håkansböle hälsostation: 09 4191 1050

 • Björkby hälsostation: 09 4191 1060

 • Kervo hälsostation: 09 4191 1070

 • Mental- och missbrukarvårdstjänster: 09 4191 1100

 • Utdelning av vårdartiklar: 09 4191 1210

 • Kervo antikoagulationsmottagning: 09 4191 1190

 • Kervo åtgärdsenhet: 09 4191 1200

Nummer som byts ut onsdagen 14.12.2022:

 • Mödra- och barnarådgivning: 09 4191 5100

Nummer som byts ut torsdagen 15.12.2022:

 • Smärta och första hjälpen (brådskande sjukvård): 09 4191 2010

 • Svbokningar (dygnet runt, möjlighet att avboka med röstmeddelande): 09 4191 2020

 • Tandreglering (ändring och avbokning av tid): 09 4191 2030

 • Öst (Dickursby, Håkansböle och Västerkulla): 09 4191 2060

 • Väst (Myrbacka, Mårtensdal och Herrgårdsforsen): 09 4191 2070

 • Norr (Björkby, Korso och Kervo): 09 4191 2050

 

 • Ytterligare informeras nämnden om förfrågan om produkthelheten inom särskilt krävande funktionshinderservice år 2023.

 

Tvåspråkiga välfärdsområden ska ingå ett samarbetsavtal för att garantera att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården.

Enligt 27 § i Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga skall nationalspråksnämnden komma med förslag om innehållet i ett i 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård avsett avtal om samarbetet och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga välfärdsområden, lämna utlåtande om avtalet till välfärdsområdesfullmäktige samt följa fullgörandet av avtalet.

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde har under år 2022 beretts en produkthelhet inom särskilt krävande funktionshinderservice. Produkterna och tjänsterna bygger på det i Pargas belägna svenskspråkiga Expert- och utvecklingscentrets breda kunnandeprofil och kompetens. Som en del av Expert- och utvecklingscentret fungerar serviceenheten för kris, undersökning och rehabilitering (KUR) och en särskilt krävande boendeenhet.

Dessa tjänster är till stora delar sådana tjänster till vilka man hänvisar i genomförandelagens (616/2021) moment 1. Om dessa tjänster ska välfärdsområdena avtala senast 31.12.2022. 

Egentliga Finland välfärdsområde har bett Vanda och Kervo välfärdsområde uppskatta behov av köp av ifrågavarande tjänster av Egentliga Finlands välfärdsområde år 2023. Vanda och Kervo välfärdsområde har inlämnat sitt svar och i det konstaterat att det är möjligt att ett sådant behov finns. 

Beslutsförslag

Föredragande

 • Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi

 

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendena till kännedom.

 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendena till kännedom.