Nationalspråksnämnden, möte 07-12-2022

Protokollet är granskat

§ 36 Kommunikationsöversikt

VAKEDno-2022-718

Beskrivning

Vanda och Kervo välfärdsområde är tvåspråkigt, och i organiseringen av välfärdsområdets förvaltning och verksamhet samt i dess information ska de finsk- och svenskspråkiga invånarnas och servicetagarnas språkliga rättigheter beaktas. Välfärdsområdets service ska ordnas så att invånarna och servicetagarna kan få betjäning på sitt eget språk, finska eller svenska, inom välfärdsområdets alla verksamhetsområden.

Enligt Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga (7 §) ska det i kommunikationen användas ett klart och begripligt språk, och olika finsk- och svenskspråkiga samt övriga viktigaste språkgruppers, inklusive teckenspråkiga personers behov ska beaktas. Dessutom ska i kommunikationen beaktas tillgänglighet. Kommunikationen sker i första hand i det allmänna datanätet.

Nationalspråksnämnden har bjudit in Petri Kosonen, beredningsdirektören för kommunikation, för att berättar om hur svenskan generellt beaktas i kommunikationen och om framtidsutsikterna för svenskspråkiga kommunikationen. 

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.