Nationalspråksnämnden, möte 07-12-2022

Protokollet är granskat

§ 35 Presentation av språkprogrammet för Kymmenedalens välfärdsområde

VAKEDno-2022-706

Beskrivning

Som tvåspråkigt välfärdsområde ska Vanda och Kervo välfärdsområde säkerställa att de språkliga rättigheterna tillgodoses i ordnandet och produktionen av tjänster. Enligt välfärdsområdesstrategin utarbetar välfärdsområdet ett tvåspråkighetsprogram som stöd för de skyldigheter och mål som är lagstadgade och som finns i strategin. I samband med utarbetandet av programmet utvärderas och fastställs mer exakta mål för utvecklingen av svenskspråkiga tjänster under strategiperioden. 

Tvåspråkighetsprogrammet kommer att utarbetas under våren 2023. Som stöd för detta har nationalspråksnämnden bjudit in ordförande för nationalspråksnämnden för Kymmenedalens välfärdsområde, Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen. Blomqvist-Lyytikäinen berättar om språkprogrammet för Kymmenedalens välfärdsområde samt allmänt om arbetet för tvåspråkighet.

 

Beslutsförslag

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärendet till kännedom.

Beslut

Eftersom Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen fått förhinder, beslutar Nationalspråksnämnden att bjuda in Blomqvist-Lyytikäinen till ett sammanträde under våren 2023.