Nationalspråksnämnden, möte 07-12-2022

Protokollet är granskat

§ 37 Tidsplan för nationalspråksnämndens sammanträden för våren 2023

VAKEDno-2022-700

Beskrivning

Enlig 139 § i Vanda och Kervo välfärdsområdets förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett organ ska också sammankallas när ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller när majoriteten av ledamöterna hos ordföranden gör en framställning om sammanträdet för behandlingen av berörda ärende. Ordföranden bestämmer då tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutsförslaget innehåller ett förslag på en tidsplan för nationalspråksnämndens sammanträden för våren 2023. I de föreslagna mötestiderna har det tagits hänsyn till att mötena inte skulle överlappa med Vanda och Kervo välfärdsområdesstyrelsens eller välfärdsområdesfullmäktiges möten.

Förslagen har dessutom upprättats utifrån avgörande beslut och de tidsramar som de medför. Enligt Vanda och Kervo välfärdsområdesstrategi skall välfärdsområdet utarbetar ett tvåspråkighetsprogram som stöd för de skyldigheter och mål som är lagstadgade och som även framkommer i strategin. Nationalspråksnämnden kommer att utarbeta tvåspråkighetsprogrammet under seminariet i mars och revidera den slutliga versionen, som framläggs av koordinatorn för språklig likvärdighet, i maj innan tvåspråkighetsprogrammet förs vidare till välfärdsområdesstyrelsens möte 30.5.

Enligt 33 § i lagen om välfärdsområden har nationalspråksnämnden som uppgift att bland annat:

  • utreda, bedöma och uttala sig om hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken samt att
  • utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster den språkliga minoriteten har behov av på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet.

 

Med dessa uppgifter i åtanke kommer nämnden att bjuda in sektordirektörer, välfärdsområdesdirektören och andra nyckelpersoner till sammanträden. 

Beslutsförslag

Föredragande:

Olli Huuskonen, förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen, olli.huuskonen@kerava.fi

Nationalspråksnämnden beslutar:

1. att godkänna följande tidsplan för sammanträdena under våren 2023: 

  • Onsdagen den 15.2, sammanträde
  • 1.3–2.3, seminarium. Bearbetning av tvåspråkighetsprogrammet 
  • Onsdagen den 19.4, kvällsskola
  • Tisdagen den 16.5, sammanträde

 

2.  att sammanträdena och kvällsskolan börjar kl. 17:00. 

Ändringar i tidsplanen för sammanträdena är möjliga. 

Beslut

Nationalspråksnämnden beslutar:

1. att godkänna följande tidsplan för sammanträdena under våren 2023: 

  • Onsdagen den 15.2, sammanträde
  • 1.3–2.3, seminarium. Bearbetning av tvåspråkighetsprogrammet 
  • Onsdagen den 19.4, kvällsskola
  • Tisdagen den 16.5, sammanträde

 

2.  att sammanträdena och kvällsskolan börjar kl. 17:00. 

Ändringar i tidsplanen för sammanträdena är möjliga.