Områdesfullmäktige, möte 14-03-2023

Protokollet är granskat

§ 14 Förtroendevalds avskedsansökan – ersättare i nationalspråksnämnden Thomas Elfgren

VAKEDno-2023-745

Tidigare behandling

Beskrivning

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Paulina Åhlgren

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan varajäsen Thomas Elfgren on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 17.2.2023 eroanomuksen kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä vaihdettuaan puoluesidonnaisuutta.  

Aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022 § 8 päättänyt:

 1. valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:​ 

  Patrik Karlsson (r.), varajäsen Thomas Elfgren (r.)
  Kaj Andersson (sd.), varajäsen Joona Fyrqvist (sd.)
  Anette Kivistö (ps.), varajäsen Synnöve Lindroos-Krause (liik.)
  Ann-Christine Teir (liik.), varajäsen Camilla Villberg (kesk.)
  Hanna Holmberg-Soto (r.), varajäsen Frida Forsblom-Prittinen (r.)
  Max Mannola (vihr.), varajäsen Klaus Kojo (vihr.)
  Tony Viksten (sd.), varajäsen Hans Markelin (sd.)
   

 2. valita jäseniksi valituista kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi Patrik Karlssonin (r.) ja varapuheenjohtajaksi Kaj Anderssonin (sd.).

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Beslutsförslag

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

 1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Thomas Elfgrenille eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä;
 2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kansalliskielilautakunnan toimikauden loppuun.

Beslut

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige:

 1. beviljar avsked från sitt uppdrag som ersättare i nationalspråksnämnden åt Thomas Elfgren enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. väljer en ny ersättare i nationalspråksnämnden i hens ställe till mandattidens slut.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt efter diskussionen att:

 1. bevilja avsked från sitt uppdrag som ersättare i nationalspråksnämnden åt Thomas Elfgren enligt lagen om välfärdsområden 75 §,
 2. välja en ny ersättare i nationalspråksnämnden i hens ställe till mandattidens slut enligt följande: Ulf Dahlman.

Mer information om beslutet ges av välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.